Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Po izvršenim konsultacijama, Upravni Odbor ARA BiH donio je ODLUKU O VISINI KOTIZACIJE ZA 2009.GODINU. Tekst odluke se nalazi u nastavku, a obrasce možete skinuti sa linkova: obrazac u PDF formatu i obrazac u DOC formatu. Tekst odluke u PDF formatu možete preuzeti sa linka ARA_Clanarina_2009_ ODLUKA.pdf

 

 

ASOCIJACIJA RADIOAMATERA

U BOSNI I HERCEGOVINI

SARAJEVO

P.O.Box 61

BIH-71000 Sarajevo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

URL: www.arabih.net

 

Broj: ____________

Sarajevo, 03.02.2009.godine

 

 

Po izvršenim konsultacijama, Upravni Odbor ARA BiH donio je

 

ODLUKU O VISINI KOTIZACIJE ZA 2009.GODINU

 

U skladu sa Statutom ARA BiH namjena kotizacije je finansiranje zajedničkih potreba članova ARA u Bosni i Hercegovini i plaća se jednom godišnje unaprijed, zaključno sa 31.martom/ožujkom tekuće godine. Po isteku tog roka smatra se da članovi koji nisu izmirili svoje obaveze svojevoljno napuštaju organizaciju, čime

gube sva prava člana organizacije.

 

 

Odluka podrazumijeva sljedeće modele plaćanja kotizacije:

 

Naziv modela

Korisnici

Opis usluga ARA BiH

Visina naknade

A-Direktni članovi

· Radio klubovi

· Kantonalne/županijske i regionalne organizacije

· Pojedinci direktni članovi ARA BiH

· Ostala fizička i pravna lica

· Strani državljani

· Administrativne i savjetodavne usluge stručne službe (*1)

· Podmirenje članskih obaveza prema IARU (*2)

· Korištenje QSL servisa u dolazu-neograničeno, u odlazu do 1 kg (*3)

· Upotreba infrastrukture ARABiH (digipiteri/repetitori)

· E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (*4)

· Glasilo ARABiH prema dinamici izlaženja (*5)

60 KM

B-Članovi radio klubova OP

· Operatori svih klasa i SWL radioamateri članovi radio kluba koji je kolektivni član po modelu A

Kao kod modela A

30 KM

C-Članovi radio klubova NEOPERATORI

· Članovi radio kluba koji je kolektivni član po modelu A bez operatorske licence (npr. goniometristi i sl.)

· Administrativne i savjetodavne usluge stručne službe (*1)

· E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (*4)

· Glasilo ARABiH prema dinamici izlaženja (*5)

20 KM

D-Članovi radio klubova POVLASTICA

· Članovi radio kluba koji je kolektivni član po modelu A, a ujedno i nezaposleni član domaćinstva obveznika po modelu B

· Administrativne i savjetodavne usluge stručne službe (*1)

· E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (*4)

 

15 KM

E-Počasni članovi ARABiH

· Osobe kojima je ARABiH dodijelila titulu počasnog člana organizacije

Kao kod modela A

0 KM

 


Pojašnjenje uz kolonu Opis usluga ARA BiH:

 

(*1) Administrativne i savjetodavne usluge su u načelu besplatne, osim onih koje su i za ARA BiH trošak.

 

Posebnom odlukom OU ARA BiH će propisivati visinu naknada i cijenu eventualnih novih usluga koje bi se tokom rada mogle pojaviti.

 

(*2) Za svakog aktivnog člana asocijacija, koja je učlanjena u IARU plaća kotizaciju koja se određuje na godišnjem nivou (1,80 CHF/članu za godinu 2009.).

 

(*3) U članarinu je uračunat:

 

· prijem neograničenog broja QSL karata na jedan pozivni znak člana

· slanje do 1 kg QSL karata na jedan pozivni znak člana. Količine preko 1 kg naplaćivaće se prema važećoj tarifi QSL servisa, koja sada iznosi 17 KM/kg

 

Ovo pravo ne uključuje prijem i/ili predaju QSL karata za druge korisnike (tzv. "via") za koje je član QSL manager ili oglašen posrednik.

Ovo pravo ostvaruje se samo i isključivo preko Kancelarije ARA BiH, gdje će karte biti vagane i proslijeđene QSL Servisu, pa svaki drugi oblik prometa QSL karata ima karakter direktnog odnosa sa QSL Servisom.

Promet QSL karata tzv. "porodičnog operatora" obračunavaće se članu nosiocu prava, koji je registriran po modelu "A" ili "B".

Ovo pravo člana je individualno i nije prenosivo na druga lica.

 

 

(*4) Svaki član ARA BiH može, na vlastiti zahtjev, tražiti otvaranje e-mail adrese na domeni arabih.net i to:

· po modelima „A“ i „B“ u obliku Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">znak@arabih.net (npr. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.)

· po modelima „C“ i „D“ u obliku Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

(*5) Glasilo ARA BiH dostavlja se grupi modela „A“ na kućnu adresu, a ostalim grupama sa tim pravom zbirno preko matičnih Radio klubova.

 

UPLATE

 

  • Uplatu po modelu „A“ moguće je izvršiti preko Ž-R ARA BiH ili na blagajni ARA BiH.

 

  • Uplate po modelima „B“,“C“ i „D“ (klupski modeli) vrši matični Radio klub nakon ili uz vlastitu registraciju po modelu „A“ na način da Kancelariji ARA BiH dostavi ovjeren spisak svojih članova na priloženom Obrascu RK-1 i kopiju zbirne uplate za to članstvo na Ž-R ARA BiH. Uz priložen ovjeren spisak zastupnik radio kluba može izvršiti uplatu i na blagajni ARA BiH. Pojedinačne uplate po osnovu klupskog modela i van gore opisane procedure nisu moguće.

 

Uplate na Ž-R ARA BiH vršiti preko:

 

UNICREDIT BANK d.d. Sarajevo

Za uplate iz BiH: 3389002206120771
Za u
plate iz inostranstva: BA39 3389002206120771, SWIFT: UNCRBA22

 


 

Na uplatnici obavezno navesti:

 

po MODELU "A"

 

  • Naziv pravnog lica sa navedenom adresom, ID (registracioni broj) brojem, pozivnim znakom (ukoliko ga ima) i naznakom "Kotizacija za 2009.g.".
  • Ime i prezime fizičkog lica sa navedenom adresom, JMBG (jedinstvenim matičnim brojem), pozivnim znakom (ukoliko ga ima) i naznakom "Kotizacija za 2009.g."

 

po MODELIMA "B", "C" i "D"

 

  • Naziv pravnog lica sa navedenom adresom, ID (registracioni broj) brojem, pozivnim znakom (ukoliko ga ima) i naznakom "Kotizacija za članstvo u 2009.g.".

 

Ovjerenu kopiju uplatnice i prateću dokumentaciju proslijediti poštom, faxom ili e-mailom (scanirano) na adresu ARA BiH:

 

ARA BiH

P.O.Box 61

BIH-71122 Sarajevo

Fax: +387 33 663-414

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Na internet stranici Asocijacije www.arabih.net biće moguće interaktivno provjeriti status

članstva svakog kluba ili pojedinca u tekućoj godini ukucavanjem pozivnog znaka ili imena i prezimena.

 

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22