Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

pdfZAPISNIK sa PRVE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH

 

Broj: : I-032-1/20 

Dne: 13.06.2020. god.

Z A P I S N I K
sa
PRVE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH


Na osnovu Poziva br. I-032/20 od 9.6.2020. godine, dana 13.6.2020. godine u prostorijama Radio kluba „Stjepan Polje“ u Stjapan Polju održana je 1. sjednica novog saziva Upravnog odbora Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini. Sjednica je započela sa radom po planu, u 11:30 sati.
Na sjednicu su pozvani svi članovi Upravnog odbora, svi članovi Nadzornog odbora, te Predsjednik Skupštine i sekretar Asocijacije
Sjednici je prisustvovalo 5 članova Upravnog odbora, i to:
1. Svetozar – Saša Lisul
2. Mensur Šakić
3. Enes Sarić
4. Željko Kovačević
5. Behad Hasić

Sjednici nisu prisustvovali članovi Upravnog odbora:
1. Almir Gadžo
2. Ševal Salkić

Svoj nedolazak su opravdali a član UO Almir Gadžo je po pojedinim pitanjima konsultovan on-line.

 

Obzirom da je sjednici prisustvovalo više od 50% članova, Upravni odbor je mogao punopravno da odlučuje.

Pored navedenih, sjednici su prisustvovali predsjednik Skupštine Almir Agić i sekretar Asocijacije Senaid Pleh, bez prava glasa pri odlučivanju.
Na Sjednicu su uredno pozvani i članovi Nadzornog odbora i na istoj nisu prisustvovali ali su opravdali svoj nedolazak.

U skladu sa Pozivom, za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Izbor Potpredsjednika Asocijacije
2. Izvještaj o dosadašnjim aktivnostima Organa upravljanja i Sekretara Udruženja i potvrđivanje ranije donešenih Odluka
2.1 Donošenje Odluke o imenovanju PRESS menadžera
2.2 Donošenje Odluke o imenovanju Urednika i dizajnera za WEB /FB
2.3 Donošenje Odluke o imenovanju Menadžera za RMZO
2.4 Donošenje Odluke o imenovanju Menadžera za VHF/UHF/SHF aktivnosti
2.5 Donošenje Zaključka o učešću ARA u BiH u HQ contestu 2020. godine
2.6 Donošenje Odluke o promjeni poslovne banke
3. Donošenje Odluke o formiranju Komisije za primopredaju dužnosti u Asocijaciji
4. Izvještaj o stanju sredstava na poslovnim računima, broju članova koji su platili članarinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Statuta ARA u BiH i njegovom upućivanju na javnu raspravu
6. Razmatranje incijative za zasjedanje redovne godišnje Skupštine Asocijacije
7. Izrada Godišnjeg programa/plana rada i Finansijskog plana Asocijacije
8. Informacija o sastanku održanom u RAK Sarajevo dana 29.05.'20. god., vezanog za formiranje Unije saveza radioamatera
9. Definisanje oblasti rada za koje je potrebno imenovati Menadžere, nominovanje i donošenje Odluka o imenovanju Menadžera
10. Tekuća pitanja

10.1 Zahtijev Lutriji BiH za učešće ekipe ARAu BiH u emisiji TV Bingo
10.2 Konferencija IARU R1 u Novom Sadu, zahtijev za participaciju troškova
10.3 Zahtijev Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH
10.4 Posjeta Radio klubu Maoča

Nakon pozdravne riječi, Predsjednik je pročitao predloženi dnevni red, i zatražio prijedloge za izmjene i dopune istog. Isti je prihvaćen uz dopunu tačke 10. - tekuća pitanja, kako slijedi:
10.5 Rad QSL biroa
10.6 Izvještaj o radu 'E7-SVXLINK tima
10.7 Smještaj – lokacija ARA u BiH

Sjednica je nastavljena po tačkama dnevnog reda:

1. Izbor Potpredsjednika Asocijacije

Shodno čl. 24. stav 2 Statuta predviđeno je da Upravni odbor ima i Potpredsjednika.
Predložena su dva kandidata: Enes Šarić i Almir Gadžo. U toku diskusije diskusije telefonskim pozivom dobivena je saglasnost Gadžo Almira da pristaje biti podpredsjednik. Nakon glasanja, jednoglasno je Almir Gadžo izabran za Podpredsjednika Upravnog odbora ARAuBiH.

2. Izvještaj o dosadašnjim aktivnostima Organa upravljanja i Sekretara Udruženja i potvrđivanje ranije donešenih Odluka

Od momenta održane Izborne Skupštine Udruženja 22.12.2019. god. do održavanja 1. Sjednice UO, članovi UO su, zbog ograničenog kretanja, putem telefona, grupnih poruka i e-maila praktično bili u stalnom on-line zasjedanju. Raspravljano je o tekućim problemima, prvenstveno vezanim za tranziciju upravljanja i dr., kojom priliko su usaglašeni stavovi koje treba potvrditi putem zvaničnih odluka.

2.1 Donošenje Odluke o imenovanju PRESS menadžera
U proteklom periodu intezivirao se rad na kontinualnom obavještavanju članstva o aktivnostima u ARA u BiH i to prvenstveno na putem postojeće WEB stranice i FB profila. Nakon medjusobnih on-line konsultacija članova UO, na ovu dužnost, uz njegov pristanak, imenovan je Almir Agić, E71AP, iz Radio kluba 'Pousorje“ Jelah. Imenovanje je vezano i za činjenicu da se Agić profesionalno bavi poslom ove vrste. Imenovanje treba potvrditi Odlukom.
UO je jednoglasno donio ODLUKU:
Imenuje se Almir Agić i PRESS menadžera ARAuBiH

2.2. Donošenje Odluke o imenovanju Urednika i dizajnera za WEB/FB
Predložen je Damir Zubović, E73BI, iz Bihaća, koji je i do sada uspješno obavljao ovu dužnost, da nastavi sa ovim poslom. Za isto je postojala saglasnost imenovanog. Imenovani odlično vlada i grafičkim dizajnom, pa bi domena njegovog angažovanja bi proširena i na izradu dizajn specijalnih QSL karata, diploma. plakata i sl. za potrebe Asocijacije.
Nakon diskusije, UO je jednoglasno donio ODLUKU:
Imenuje se Damir Zubović za Urednika i dizajnera za web/FB ARAuBiH
Tokom rasprave po ovoj tačci dnevnog reda diskutovano je o redizajnu WEB stranice. Iznesena je info od strane Kovačevića da je Bečić Admir (E70BA) dizajnirao stranicu za ARA u BiH te da bi bilo uputno istu pregledati i eventualno iskoristiti za redizajn. Predsjednik Asocijacije i Damir Zubović će stupiti u kontakt sa imenovanim i odlučiti o daljim koracima a o čemu će upoznati UO.


2.3 Donošenje Odluke o imenovanju Menadžera za RMZO

UO je već on-line vodio raspravu o potrebi podizanja nivoa angažovanosti i kvaliteta rada u domeni RMZO. Usaglašen je prijedlog da za ovu oblast našeg djelovanja bude imenovan Alen Ruvić, E71AR, iz Radio kluba Zenica. Poznata je njegova angažovanost i ostvareni rezultati u zeničkoj lokalnoj zajednici, a i šire. Članovi UO Šakić i Kovačević zajedno sa predloženim Ruvićem već od ranije su preuzeli obavezu elaboriranja stanja i utvrđivanja smjernica za rad RMZO.
Nakon kraće elaboracije, UO je jednoglasno donio ODLUKU:
Imenuje se Alen Ruvić za Menadžera za RMZO ARAuBiH

2.4 Donošenje Odluke o imenovanju Menadžera za VHF/UHF/SHF aktivnosti
UO je i o ovoj obavezi vodio raspravu putem e-maila, tako da su detalji nominovanja bili poznati. Predlaže se da se Odlukom potvrdi izbor Armana Destanovića, E77P, iz Gornjeg Vakufa. Imenovani je pristao na izvršavanje ovih obaveza i već uspješno obavlja poslove iz predmetne oblasti.
Jednoglasno, Upravni odbor je donio ODLUKU:
Imenuje se Arman Destanović za Menadžera za VHF/UHF/SHF aktivnosti ARAuBiH

2.5 Donošenje Zaključka o učešću ARA u BiH u HQ contestu 2020

Prema kalendaru međunarodnih takmičenja, dana 11.-12.7. 2020. god. održava se IARU HF World Championship contest (tzv. HQ kontest). U tom prestižnom svjetskom takmičenju ARAuBiH nije učestvovala od 2016. god., te se obnavljanje ove aktivnosti smatramo neizostavnom.
Znajući za poteškoće u finansiranju, izboru operatora i lokacija kao i obezbjeđenju radiomaterske opreme, kreće se sa polazišta da je važno učestvovati ali istovremeno treba dati maksimum kako bi plasman bio zadovoljavajući. Prijave operatora, lokacija, uredjaja i antena su uveliko u toku. Veliki je broj vrhunskih operatora spremnih na ovaj korak nudeći sebe, svoje lokacije i radio uređaje.
U želji da se u takmičenju BiH pojavimo kao jedinstvena BiH ekipa, ponuđeno je SRRS i ZRHB zajedničko učešće ali oba navedena Saveza su se zahvalila na pozivu i izrazili svoju nemogućnost u sudjelovanju, pri čemu je iz SRRS naglašeno da nemaju ništa protiv da pojedinci iz ovog Saveza učestvuju u ovom HQ Contest-u, po svojoj želji.
Poslan je zahtijev u RAK za dodjelu specijalnog znaka E7HQ a imenovan je i mladi operator Hasan Hasić, E79AA, iz Radio kluba Stjepan Polje, u svojstvu odgovornog za pripremu i samo odvijanje takmičenja.
Zaključak o učešću u takmičenju i imenovanju odgovornog nosioca aktivnosti podrazumjeva da ARAuBiH nije u poziciji izdvojitii dio tekućih novčanih sredstava za troškove takmičenja ali će pokušati za ovo kratko vrijeme, naći sponzore koji bi pomogli na bilo koji način.
Nakon elaboracije i jednoglasne podrške, UO je donio ZAKLJUČAK:
ARA u BiH uzeće u HQ contestu 2020 sa specijalnim znakom E7HQ. Za koordinatora aktivnosti potvrđuje se imenovanje Hasić Hasana

2.6 Donošenje Odluke o promjeni poslovne banke

ARA u BiH je bila prinuđena u tranzicijskom periodu napustiti poslovni odnos sa UniCredit bankom i otvoriti nove poslovne račune u Privrednoj banci Sarajevo (PBS).
Sekretar ARAuBiH Senaid Pleh upoznao je prisutne sa hronologijom aktivnosti vezanih za promjenu poslovne banke. UniCredit banka je imala ultimativni zahtjev da se dostave ovjerene kopije osnivačkih dokumenata (Odluke o osnivanju i prvo Rješenje o registraciji), što ARAuBiH u okolnostima otežane komunikacije i pristupa institucijama izazvane pandemijom Corona virusa COVID-19 nije bila u poziciji da ispuni.
Odabrana je Privredna banka Sarajevo koja je pristala na odloženi rok dostavljanja pomenute dokumentacije.
Nakon izlaganja, UO jednoglasno prihvata ODLUKU:
Mijenja je poslovna banka ARAuBiH, te će se u narednom periodu koristiti račun za redovno poslovanje u PSB, koji će se proglasiti glavnim računom, a račun kod UniCredit banci će se zatvoriti, uz transfer preostalog balansa sa računa na novi račun u PBS.

3. Donošenje Odluke o formiranju Komisije za primopredaju dužnosti u Asocijaciji

Primopredaja dužnosti nakon promjene Organa upravljanja u Asocijaciji trebala je biti izvršena odmah nakon donošenja Rješenja o promjenama u Registru udruženja pri Ministarstvu pravde BiH. Iz razumljivh razloga, zbog mjera ograničenog kretanja uzrokovanog pandemijom Corona virusa, ta primopredaja nije urađena. Djelomična primopredaja manjeg dijela dokumentacije i pečata izvršena je od strane Sekretara i bivšeg Predsjednika Asocijacije.
Kako su se stekli uslovi za zvaničnu primopredaju, Upravni odbor treba formirati Komisiju za primopredaju koja u najkraćem roku, uz prisustvo predhodnog i sadašnjeg Predsjednika Asocijacije, treba izvršiti zvaničnu primopredaju.
Nakon prijedloga i pojedinačnog izjašnjavanja svakog od predloženih kandidata, donesena je ODLUKA formiranju Komisije za primopredaju dužnosti u ARAuBiH , koju sačinjavaju:

1. Almir Gadžo – predsjednik
2. Enes Šarić - član
3. Željko Kovačević -član

U Odluci o formiranju Komisije taksativno će se navesti obim primopredaje i zadaci komisije. Zadužuje se Predsjednik ARA u BiH da pripremi zadatke i smjernice za rad Komisije za primopredaju.

4. Izvještaj o stanju sredstava na poslovnim računima, broju članova koji su platili članarinu

Sekretar ARAuBiH Senaid Pleh upoznao je UO o trenutnom stanju oko uplate zaostale članarine za 2019. i kao i članarine za 2020. god.
Aktuelni saldo na bankovnom računu u vrijeme održavanja Sjednice UO je bio 3.022,60 KM. Potrebno je znati da je stanje na računu, u trenutku preuzimanja raspolaganja računom , bilo zanemarljivo.
Napomenuto je da pojedini klubovi nisu dostavili propratnu dokumentaciju, te se njihove uplate ne mogu ispravno evidentirati i proknjižiti.
Osim prihoda od članarine, izvršena je uplata donacije u iznosu od 1.000 KM od strane člana Mirza Prljače iz Minhena.
Sekretar je prisutne izvjestio da su, nakon otvaranja računa u PBS, plaćene sve prispjele obaveze ARAuBiH, uključujući i članarinu za članstvo u IARU R1.

Sporna je nabavka repetitora koja je izvršena prije preuzimanja raspolaganja sredstvima i bankovnim računima od strane nove Uprave. Dana 6.2.2020. godine Asocijaciji je od strane ELZAS doo fakturisan „Radio repetitor sa CW identifikacijom VHF opseg“ u iznosu od 6.187 KM, za što se ne raspolaže odlukom Upravnog odbora o nabavci ovog osnovnog sredstva. Sa bankovnog računa je istog dana izvršeno plaćanje dijela računa u iznosu od 3.300 KM, na što je ARAuBiH upozorena od strane računovodstvene agencije. Nije data saglasnost da se sredstvo uvede u stalna sredstva dok se ne ispitaju sve okolnosti i validnost njegove nabavke,

5. Donošenje Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Statuta ARA u BiH i njegovom upućivanju na javnu raspravu

Postojeći Statut ARAuBiH ima niz manjkavosti, posebno u pogledu delegatskog odlučivanja u ime članstva, zbog čega odmah nakon zadnjeg skupštinskog zasjedanja prišlo se pripremanju izmjena i dopuna Statuta. Članovi UO, članovi NO kao i Predsjednik Skupštine su u međuvremenu imali priliku da daju svoja mišljenja i sugestije a ukazali su i na neke greške. Upravni odbor je predložio da se taj Prednacrt proglasi Nacrtom i u što kraćem roku uputi članstvu na raspravu. Sve primjedbe članova UO, kao i primjede koje članstvo nakon rasprave dostavi, uobličile bi se u Prijedlog Statuta, koji bi se dao na usvajanje na narednom zasjedanju Skupštine.

6. Razmatranje incijative za zasjedanje redovne godišnje Skupštine Asocijacije

Predsjednik Skupšine je inicirao potrebu sazivanja sjednice Skupštine, koja je trebala biti održana još u prvom kvartalu tekuće godine. Kašnjenje zasjedanja je opravdano iz poznatih razloga vezano za pandemiju Corona virusa. Pošto su se stvorili uslovi poboljšanjem epidemiološke slike, UO predlaže da se sjednica redovne izvještajne Skupštine održi 16.8.2020. godine. Mjesto i vrijeme biće naknadno određeni, o čemu će članstvo biti informirano kroz zvanični poziv na Skupštinu.
Na zasjedanju Skupštine razmatraće se žalbe članova koje su uputili na Odluku ranijeg Predsjednika o brisanju iz evidencije ARA u BiH, a što nije učinjeno na prethodnoj Skupštini zbog nedostatka kvoruma za vrijeme rasprave o ovoj tačci dnevnog reda.

7. Izrada Godišnjeg programa/plana rada i Finansijskog plana Asocijacije

Potrebno je da UO donese Prijedlog Godišnjeg programa/plana rada kao i Prijedlog Finansijskog plana Asocijacije, koji bi se dali na usvajanje na slijedećoj sjednici Skupštine.
Zadužuju se Predsjednik i Sekretar ARAuBiH da izvrše pripremu ovih Prijedloga.

8. Informacija o sastanku održanom u RAK Sarajevo dana 29.05.'20. god., vezanog za formiranje Unije saveza radioamatera.
Dana 29.5.2020. godine u prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) u Sarajevu održan je sastanak predsjednika sva tri saveza radio amatera u Bosni i Hercegovini sa direktorom RAK-a. Sastanak je bio posvećen nastavku razgovora o formiranju Unije saveza radioamatera BiH. Predsjednik Asocijacije upoznao je prisutne sa detaljima razgovora u RAK-u.
Zadužuju se svi članovi UO da u narednih mjesec dana detaljno prouče ranije potpisane odluke i prijedlog Statuta Unije. Nakon toga UO treba da iskristališe smjernice za dalje pregovore oko formiranja Unije.

9. Definisanje oblasti rada za koje je potrebno imenovati Menadžere, nominovanje i donošenje Odluka o imenovanju Menadžera

U tačci 2. dnevnog reda već su definisane neke oblasti rada i imenovani Menadžeri (PRESS, RMZO, VHF/UHF/SHF i WEB/FB). Pored navedenih, potreba je da se i za druge oblasti rada imenuju članovi koji bi se sa uspjehom ,nosili' sa preuzetim obavezama.
Nakon analize potreba, izvršeno je definiranje oblasti, te imenovanje menadžera kako slijedi:

­ YOTA menadžer (rad sa mladima): Emin Šehić (Kakanj)
­ HF menadžer (aktivnosti na HF/KT opsegu): Hasan Hasić (Stjepan Polje)
­ ARG menadžer (aktivnosti amaterske radiogoniometrije): Enes Šarić (Zenica)
­ RPT menadžer (repetitorska mreža): Željko Kovačević (Sarajevo)

Prilikom izbora, akcenat je dat na imenovanju mladih, perspektivnih, ambicioznih i aktivnošću dokazanih članova.

10. Tekuća pitanja

10.1 Zahtijev Lutriji BiH za učešće ekipe ARA u BiH u emisiji TV BINGO SHOW
Bez obzira što se još nisu stekli uslovi za emitovanje show programa sa gostima u studiju, izvršena je prijava ARAuBiH za učešće u emisiji. Ukoliko nas izaberu kao goste, to je prilika za stjecanje određenih sredstava za finansiranje rada Asocijacije.

10.2 Zadužuje se Darko Rusman, predstavnik ARAuBiH u IARU, da od IARU R1 traži sufinansiranje dijela troškova naše delegacije za učešće na ovoj regionalnoj konferenciji, koja bi se trebala održati u oktobru 2020. godine u Novom Sadu.. Ukoliko se ovo održavanje konferencije odgodi (zbog proglašene pandemije), zahtijev za sufinansiranje bi se odnosio na 2021. god.

10.3 Zahtijev Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH
Sekretar Asocijacije izvjestio je UO o toku korespondencije vezano za javno objavljivanje podataka članova na web stranci ARAuBiH, a vezano za odluku bivšeg predsjednika o brisanju iz članstva 1336 članova.
Nakon višestruke prepiske, od počev od 7.1.2020. godine, uz maksimalni angažman novog predsjednika, izbjegnuta je kazna Asocijaciji. Konačni zahtjevi Agencije,vezano za predmet , su u cijelosti ispoštovani.

10.4 Dana 20.06.20. god. planirana je posjeta Radio klubu „Enver Pamukčić“ E71EPN u Maoči, koji je obnovljen i ponovo registrovan. Svečanom otvaranju kluba prisustvovati će delegacija ARAuBiH u sastavu Svetozar-Saša Lisul, Almir Agić i Rešid Halilčević.. Taj dan će se iskoristiti i za susret sa predstavnicima Radio kluba Brčko.
.
10.5 Rad QSL biroa,
Članovi UO su svjesni zastoja u radu odlaznog QSL biroa. Zadužuju se članovi UO i Sekretar da prikupe informacije i cijene vezano za slanje QSL karti putem pošte. Predsjednik će, ukoliko se bude smatralo za potrebno, upriličiti radni susret sa Babec Robertom E77E, vezano za pokušaj dogovora o nastavku rada ovog QSL biroa.

10.6 Prethodni saziv Upravnog odbora je donio Odluku o imenovanju Dževada Durgutovića – E74DD za Vođu „E7-SVXLINK“ tima. Vezano za njihovu obavezu komuniciranja sa ARAuBiH, organizovati radni sastanak sa Vođom tima, na kome bi se razgovaralo o ovom projektu uz prezentiranje izvještaja o radu u proteklom periodu. Zvaničan poziv za sastanak uputiće Predsjednik Asocijacije.

10.7 Maksimalno se angažovati oko iznalaženja rješenja za smještaj – lokaciju ARAuBiH u Sarajevu. Nositelji ovoga posla su Predsjednik i Sekretar Asocijacije, koji će razmotriti neke od postojećih ponuda (rješenja) i o tome izvjestiti UO na slijedećoj sjednici.

Sjednica je završena u 17:15 sati. Usvojena je inicijativa da se naredno zasjedanje UO održi u Krajini, najvjerovatnije u Cazinu

Zapisnik vodio:

Sekretar ARAuBiH
Senaid Pleh, E73PS s.r.

Predsjednik UO Asocijacije
Lisul Svetozar – Saša, E74SL s.r.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22