JAVNA RASPRAVA – NACRT STATUTA ARA U BiH (izmjene i dopune)

Na osnovu čl. 43 stav 1 važećeg Statuta ARA u BiH, Upravni odbor je pokrenuo incijativu za izmjene i dopune Statuta. Osnovni razlog za promjene pojedinih statutarnih odredbi je prvenstveno vezan za proceduru glasanja na  sjednicama Skupštine, jer dosadašnji način nije bio u skladu sa Statutom.
Dodatno, izvršene su i druge manje izmjene i dopune koje će omogućiti da pri radu organa upravljanja ne dolazimo u situacije u kojima, zbog nedorečenosti u odredbama Statuta, ne možemo jednoznačno donositi odluke, zaključke i sl.

Na Sjednici održanoj 13.06.'20 god.  Upravni odbor Asocijacije je usvojio Nacrt izmjenjenog i dopunjenog  Statuta,  koji se sada daje na javnu raspravu a koja će trajati do 27.07.2010. god.
Molimo Vas da se dobro upoznate sa ovom Nacrtom, po potrebi u klubovima organizujte zajedničku raspravu a Vaše sugestije i primjedbe, bilo da su pojedinačne ili klupske, pošaljite obavezno do naznačenog roka na e-mail kancelarija@arabih.net .

Vaše aktivno učešće u raspravi će doprinijeti da po ‘zajedničkoj mjeri’  napravimo Prijedlog Statuta  koji će se dati na usvajanje Skupštini Asocijacije, na sjednici koja je planirana 16.08.2020. god. 
Stojimo Vam na raspolaganju u slučaju dodatnih pitanja i obrazloženja.

Nacrt Statuta možete pročitati ili preuzeti ovdje.

73!