Odluka o prestanku statusa člana ARAuBiH

Na osnovu Člana 16, a u vezi članova 11, 14 15 i 18 Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini Predsjednik Udruženja donosi :

O D L U K U

o prestanku statusa člana Asocijacije radio amatera u Bosni i Hercegovini pravnih i fizičkih lica i brisanja iz evidencije članstva, a koji se nalaze na spisku u prilogu ove odluke.

 

………

Kompletna odluka se nalazi ovdje.  Podatke i uvid u listu članova, koja je sastavni dio ove Odluke, možete dobiti ako se obratite Kancelariji ARA u BiH. Napominjemo da je ova lista prvobitno bila objavljena na ovoj WEB stranici ali je uklonjena shodno Rješenju Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH , br. UPI 03-1-37-5-237-11/19EM od 15.06.2020. god.