Najave

Poziv Za “Javne konsultacije o nacrtu pravila iz područja radiokomunikacija”

U skladu sa zaključcima 79. sjednice Vijeća Agencije održane 22. 12. 2023. godine, Regulatorna agencija za komunikacije pokreće javne konsultacije na nacrt slijedećeg pravila:

Plan namjene i korištenju radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini: Predloženi nacrt pravila predstavlja skup normi kojim se generalno definiše namjena i korištenje frekvencija za sve radiofrekvencijske opsege u Bosni i Hercegovini. Nacrt objedinjava revidirani dokument ranijeg Plana namjene frekvencija (RAK Pravilo 86/2018) usklađen sa zaključcima Svjetske radio konferencije WRC-19 Međunarodne unije za telekomunikacije – ITU, ITU Radio pravilnika 2020 te Zajedničke evropske tabele namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra ECA iz 2022. godine.

Pravilo se nalazi na web stranici Agencije

Vaše komentare na nacrt pravila možete dostaviti dopisom ili elektronskom poštom na slijedeću adresu:

Regulatorna agencija za komunikacije
Mehmeda Spahe 1
71 000 Sarajevo

najkasnije do 26. 02. 2024. godine sa naznakom:”Za javne konsultacije: Pravilo – Plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini”
Bosna i Hercegovina
Email: [email protected]

Back to top button