ARABiH Statut

Statut ARAuBIH

 

Udruženje – Asocijacija Radioamatera  u Bosni Hercegovini

 

 

 

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA – ASOCIJACIJE RADIOAMATERA  U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

 

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА – АСОЦИЈАЦИЈЕ РАДИОАМАТЕРА  У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

 

 

S  T  A  T  U  T

UDRUGE – ASOCIJACIJE RADIOAMATERA U BOSNI I HERCEGOVINI

SARAJEVO09. 06. 2012. godine

 

Na osnovu čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 32/01 i 42/03, 63/08 i 76/11), Osnivačka Skupština Udruženja Asocijacija radioamatera u BiH, na sjednici održanoj 09.06.2012 godine u Sarajevu, donijela je:

 

S T A T U T

Udruženja Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini

I              OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje) je osnovano Odlukom o osnivanju, broj: 02/02 od 12.12.2002 godine, kao dobrovoljno, samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Član 2.

Ovim Statutom, u skladu sa članom 12. Zakona se utvrđuje:

 1. puni naziv udruženja, skraćeni naziv i adresa udruženja;
 2. ciljevi i djelatnosti udruženja;
 3. postupak za prijem i isključivanje članova;
 4. tijela udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja,          trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu, uvjete i način raspuštanja,       odnosno prestanak rada;
 5. pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad uporabom tih sredstava;
 6. javnost rada;
 7. postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
 8. opis oblika i sadržaj pečata Udruženja;
 9. način podnošenja finansiskog izvještaja i izvještaja o radu;
 10. zastupanje udruženja;
 11. uslovi i postupak za spajanje i podjelu udruženja, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje  kvalificirane većine u postupku glasanja;
 12. postupak za raspologanje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja;
 13. druga pitanja od značaja za organizovanje rada udruženja.

 

Član 3.

Udruženje okuplja članove iz Bosne i Hercegovine sa namjerom ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Udruženje ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama u skladu sa svojim i njihovim Statutima. Udruženje može biti član i drugih srodnih organizacija koje su registrovane i djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Udruženje ima status pravnog lica koje stiče danom upisa u Registar udruženja  kod nadležnog Ministarstva .

II            OSNOVNI PRINCIPI

Član 5.

Osnovni principi rada Udruženja su:

 • zakonitost,,
 • dobrovoljnost,
 • otvorenost,
 • transparentnost.

 

III           NAZIV, SKRAĆENI NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

 

Član 6.

Naziv Udruženja je:

Udruženje : Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini,

Удружење : Асоцијација радиоаматера у Босни и Херцеговини,

Udruga : Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini,

Skraćeni naziv Udruženja je:

ARA U BiH,

АРА у БиХ,

ARA u BiH,

Član 7.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Franca Lehara br: 5.

 

IV OPIS OBLIKA I SADRŽAJA ZNAKA, PEČATA I ŠTAMBILJA UDRUŽENJA

 

Član 8.

                     Asocijacija ima pečat koji je okruglog oblika, vanjskoga promjera 30 mm. Po unutrašnjem obodu kružnice velikim latiničnim slovima ispisan je tekst ASOCIJACIJA RADIO AMATERA U BOSNI I HERCEGOVINI, a u sredini kruga je znak /logotip Asocijacije.

Na dnu unutarnjeg oboda kružnice, ispod logotipa, dodaje se serijski broj pečata 1 ili 2. U aktivnoj upotrebi mogu biti samo 2 (dva) pečata sa brojevima „1“ i „2“.  Pečat broj „1“ koristi isključivo Predsjednik Asocijacije. Ovjera pečatom broj „1“, podrazumijeva automatsku pravnu, moralnu i materijalnu odgovornost Predsjednika Asocijacije, bez obzira na to da li se na dokumentu nalazi i njegov svojeručni potpis.

Pečat broj „2“ koriste drugi organi i Kancelarija Asocijacije. Za ispravnost i zakonitost upotrebe ovog pečata odgovoran je Sekretar Asocijacije i administrativno osoblje stručne službe Asocijacije.

O načinu upotrebe i čuvanja pečata odluku donosi Upravni dobor Asocijacije.

 

Član 9.

Asocijacija ima svoj znak.

Znak Asocijacije je u obliku romba, sa oznakama antene i zemljovoda u sredini, a u donjoj polovini piše  BIH , dok su u gornjem dijelu u tri ugla slova A-R-A.

Asocijacija ima i svoj logotip, koji je identičan  njenom, ranije opisanom znaku.

Zastava Asocijacije je pravugaono polje omjera stranica 3:2, bijele boje, sa znakom/logotipom Asocijacije u sredini.

 

V CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

 

Član 10.

Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je udruženje osnovano su:

 • podsticanje i kordiniranje tehničkog obrazovanja  svih svojih članova na polju                elektrotehnike, telekomunikacija i informatike,
 • popularizacija radioamaterskog pokreta među mladima,
 • podsticanje i unapređivanje rada operatora na radioamaterskim opsezima,
 • pokretanje inicijative da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalni uslovi, prema preporukama IARU, za kvalitetniji rad,
 • jačanje postojećih i formiranje novih organizacija na općinskim, kantonalnim i

regionalnim nivoima,

 • uspostavljanje novih i unapređenje saradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 • usklađivanje programskih aktivnosti među svojim članovima,
 • razvijanje sportskog i takmičarskog duha članstva kroz zborove i seminare,
 • zastupanje interesa članstva na međunarodnim skupovima,
 • ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova Udruženja, u skladu sa osnivačkim aktom i Statutom Udruženja.

 

VI    ČLANSTVO  U UDRUŽENJU

 

Član 11.

 

Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Skupštine koji svojstvo člana udruženja stiču danom upisa u Registar udruženja.

 

Članovi udruženja su fizička lica državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini, a koja prihvate statut i programske ciljeve i djelatnosti  Udruženja.

Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini.

Član Udruženja može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu, djeluje u pravcu zadanih ciljeva i programa Udruženja, pridržava se odluka i zaključaka Predsjednika, Skupštine.

 

Član 12.

 

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.

Članovi Udruženja mogu biti:

 • Stalni članovi
 • Pridruženi članovi
 • Počasni članovi

 

Član 13.

 

Stalni članovi su fizička i pravna lica iz člana 12. ovog statuta, a  koja su stekla svojstvo člana udruženja.

Pridruženi član može biti svaka fizička i pravna osoba koja finansijski pomaže Udruženje.

Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Udruženje vodi spisak svojih članova.

 

Prestanak  članstva

 

Član 14.

 

Članstvo u Udruženju prestaje:

 

 1. Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja.
 2. Isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i statuta Udruženja.
 3. Smrću člana
 4. Prestankom svojstva pravnog lica

 

Član 15.

 

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

 

Član 16.

 

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o iprestanku svojstva člana udruženja donosi Predsjednik udruženja.

Lice koje je nezadovoljno odlukom iz prethodnog stava , može podnijeti žalbu Skupštini

Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština razmatra žalbu  iz prethodnog stava na prvoj narednoj sjednici i na istoj donosi konačnu odluku.

VII    PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

Član 17.

 

Prava članova Udruženja su:

 1. da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
 2. da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
 3. da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
 4. da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
 5. da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja,

Član 18.

 

Dužnosti članova Udruženja su:

 1. da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
 2. da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
 3. da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
 4. da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja.
 5. da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu
 6. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta

Član 19.

 

Oblici odgovornosti članova će se definisati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti kojeg donosi predsjednik Udruženja.

VIII ORGANI UDRUŽENJA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA

 

Član 20.

Organi Udruženja su:

1. SKUPŠTINA;

2. UPRAVNI ODBOR;

3. NADZORNI ODBOR;

Član 21.

1.Skupština

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.

Mandat predsjednika Skupštine traje dvijje godine s pravom ponovnog izbora.

Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine, najkasnije 15 dana prije njenog zasjedanja i istom predsjedava.

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Upravni odbor.

Ako Predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana u slučajevima iz prethodnog stava, odluku o sazivanju Skupštine donijet će Upravni odbor.

Glasanje na zasjedanju Skupštine je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi potrebu za tajnim glasanjem.

Kvorum za održavanje Skupštine je nadpolovična većina svih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom svih prisutnih članova Skupštine.

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito donesene odluke, zaključci i podaci o glasanju.

 

Član 22.

Predsjednik Skupštine obavlja sljedeće aktivnosti:

 • stara se o organizovanju Skupštine i saziva njene sjednice;
 • predlaže dnevni red sjednice;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • stara se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • koordinira rad Skupštine;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Skupštine mijenja potpredsjednik u svim poslovima iz prethodnog stava ovog člana.

 

Član 23.

Skupština Udruženja:

 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druga opća akta Udruženja određena Statutom;
 • odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja
 • usvaja godišnji program i plan rada Udruženja;
 • donosi finansijski plan i usvaja izvještaj o izvršenju finansijskog plana Udruženja;
 • razmatra i usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor Udruženja;
 • odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine;
 • imenuje i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja i drugih organa Udruženja;
 • imenuje osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 • imenuje i razrješava Sekretara Udruženja i predsjednika Skupštine Udruženja    i predsjednika udruženja;
 • rješava po žalbama članova u drugom stepenu;
 • donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja.
 • odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

 

Član 24.

2. Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.

Upravni odbor ima Predsjednika, potpredsjednika i pet članova.

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština Udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora traje 2 godine sa mogučnošću reizbora.

Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.

Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.

Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i istim predsjedava.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik uruženja.

Pored članova Upravnog odbora, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja.

 

Član 25.

Upravni odbor Udruženja:

 • priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte, koje donosi Skupština;
 • provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 • upravlja imovinom Udruženja;
 • utvrđuje i predlaže finansijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima

Udruženja, koji donosi Skupština;

 • daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
 • podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • obrazuje komisije, odbore i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;
 • utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja;
 • poduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Udruženja;
 • priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
 • pravi provedbu finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;
 • rješava po žalbama članova u prvom stepenu;
 • donosi Pravilnik o radu, pravilnik o radu komisija i drugih tijela;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom ili ukoliko mu to odredi

Skupština.

Član 26.

Upravni odbor i svaki njegov član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini.

 

Član 27.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:

 • na sopsteni zahtjev;
 • ako ne dođu na sjednicu tri puta uzastopno, bez opravdanih razloga;
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

 

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 28.

Predsjednik udruženja:

 • zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;
 • saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje dvije trećine članova Upravnog odbora;
 • stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
 • stara se o provođenju planova rada Upravnog odbora;
 • izdaje naloge za izvršenje plana prihoda i rashoda Udruženja;
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
 • vrši i druge poslove za koje je ovlašten Statutom ili koje mu povjeri Skupština.

4. Nadzorni odbor

Član 29.

Nadzorni odbor  kontrolira finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja izvještava Upravni odbor.

Nadzorni odbor dužan je upozoriti na nepravilan rad organa Udruženja, na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Udruženja.

Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja. O svom radu Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu Udruženja najmanje jedanput godišnje.

Svi organi Udruženja dužni su Nadzornom odboru davati podatke, omogućiti mu uvid u dokumentaciju i druge podatke koje zatraži te ga izvijestiti o tome šta su učinili u vezi s njegovim nalazima i prijedlozima.

Član 30.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Udruženja.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana s mandatom od dvije godine s pravom ponovnog izbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi pod predsjedavanjem predsjednika Nadzornog odbora. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora sam ili na zahtjev predsjednika Upravnog odbora Udruženja ili pojedinog člana Nadzornog odbora.

Član 31.

Sekretar Udruženja

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Sekretar Udruženja, kojeg imenuje i razrješava Skupština u skladu sa ovim Statutom.

Sekretar Udruženja je odgovoran Skupštini i može biti smjenjen, u skladu sa ovim Statutom.

Mandat Sekretara Udruženja traje 2 godine s pravom ponovnog izbora.

 

Član 32.

Sekretar Udruženja može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Sekretara Udruženja;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Inicijativu za razrješenje Sekretara Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor Udruženja.

Sekretara Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine.

 

Član 33.

Sekretar Udruženja obavlja slijedeće:

 • priprema izvještaj o svom radu i aktivnostima Udruženja i podnosi ih Skupštini na razmatranje i uvajanje;
 • održava stalne kontakte sa javnošću i promoviše ciljeve Udruženja;
 • učestvuje u radu organa Udruženja;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine.

 

IX PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, UPOTREBU I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I TIJELO KOJE JE OVLAŠTENO ZA NADZOR NAD UPOTREBOM TIH SREDSTAVA

 

Član 34.

Prihodi Udruženja su prije svega sljedeći:

 • članarina;
 • dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako inozemnih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
 • državne subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i inozemnim;
 • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
 • prihodi stečeni kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
 • sredstva dobivena iz opštinskih, kantonalnih, federalnih i državnih izvora;
 • drugi izvori u skladu sa Zakonom.

 

Član 35.

Udruženje je dužno voditi evidenciju o imovini u skladu sa važećim propisima.

Udruženje je dužno da propisno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom.

Član 36.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka predviđenih Statutom.

Član 37.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom, kojeg donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor.

Član 38.

 • Nadzor nad upotrebom imovine i sredstava Udruženja vrši Nadzorni odbor.

Član 39.

Upravni odbor je dužan, najmanje jednom godišnje, podnijeti Skupštini izvještaj sa podacima o imovini Udruženja, prihodima, rashodima i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Udruženja.

Član 40.

Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, stvari i prava koje Udruženje stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Za obaveze prema trećim licima, Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom.

Član 41.

Za obavljanje svih stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih i drugih poslova, Upravni odbor nalazi mogućnosti i rješenja koja su u skladu sa Zakonom i principima racionalnog poslovanja. Radi izvršavanja određenih poslova Upravni odbor može angažovati odgovarajuća stručna lica, uz naknadu, a u skladu sa zakonom i mogućnostima Udruženja.

X PRIZNANJA I NAGRADE

Član 42.

Udruženje može donositi odluke o dodjeli priznanja i nagrada Udruženja.

Priznanja i nagrade može dodjeljivati Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

 

XI POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA I OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Član 43.

Inicijativu za izmjene i dopune Statauta može podnijeti najmanje 1/3 članova Udruženja i Upravni odbor.

Inicijativa se podnosi Skupštini pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština 2/3 većinom glasova svih članova Skupštine.

Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta.

Član 44.

Pored Statuta, organi Udruženja mogu donositi i druge opće akte i to:

 • odluke;
 • pravilnike;
 • poslovnike.

Opći akti Udruženja moraju biti u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

Član 45.

Odluke, kao opći akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opći način uređuje pitanje od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 46.

Pravilnikom se uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Član 47.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Udruženja.

 

Član 48.

Originalni primjerci općih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

XII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 49.

Predsjednik Upravnog odbora u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu.

 

Član 50.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsjednik Upravnog odbora može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

XIII STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA, POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA UDRUŽENJA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 51.

Udruženje se može spojiti i podjeliti u drugo Udruženje ili fondaciju u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Odluku o statusnim promjenama iz prethodnog stava donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine.

Član 52.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

Inscijativu za prestanak rada Udruženja može pokrenuti najmanje 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor:

– ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština Udruženja nije održana;

–  ako  se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri;

–  u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i ovim statutom.

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Udruženja donosi Skupština Udruženja 2/3 večinom svih članova Skupštine Udruženja.

– Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 50 i 51 Zakona.

 

Član 53.

Udruženje  je dužan svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarsvu u roku utvrđenim Zakonom.

XIV RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM

 

Član 54.

U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveza Udruženja. Skupština imenuje likvidatora Udruženja, čija je dužnost da se stara o izvršavanju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva da prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

Imovina kod raspuštanja i prestanka rada Udruženja, nakon izmirenja zakonskih obaveza, dodijelit će se drugom udruženju koje obavlja iste ili slične statutarne djelatnosti, koje je imalo Udruženje, a na osnovu odluke Skupštine.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Autentično tumačenje ovog Statuta vrši Skupština.

 

Član 56.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut, broj:02/02 od 12.12.2002 godine.

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 042/12                                                                                      Predsjednik Osnivačke Skupštine

Sarajevo, 09.06.2012

——————————————

Aleksandar Mastilović dip,ing,ele.

 

 

 

 

Back to top button