ARABIH Zapisnici i Odluke

Zapisnik Sa druge sjednice upravnog odbora ARAuBiH

Na osnovu poziva na sjednicu UO, br. I – 074/24 od 24.04.2024.godine, u prostorijama radio kluba Zenica, na
lokaciji Smetovi, održana druga sjednica Upravnog odbora ARAuBiH. Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi:
1. Arman Destanović, predsjednik UO
2. Darko Rusman, član UO
3. Abid Nevesinjac, član UO
4. Izudin Ahmetović , član UO
5. Jasmin Hadžiselimović, član UO .
6. Vesaf Čolak, član UO
7. Enver Šabović, član NO
8. Adnan Hajdarhodžić, predsjednik Skupštine
9. Enes Šarić, ARG menadžer

Izostanak su opravdali: Menadžer za mlade, Suad Čobo
V/UHF menadžer, Zoran Cvijanović
RMZO/RPT menadžer, Alen Ruvić
Sekretar Asocijacije, Senaid Pleh

Pored navedenih, sjednici su prisustvovao predsjednik NO Svetozar-Saša Lisul. Sjednica je počela sa radom u
11:00 a zapisnik je vodio Arman Destanović. Ustanovljeno je da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova te
ista može otpočeti.

Na početku je jednoglasno usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Analiza zaključaka i aktivnosti sa prethodne sjednice UO, 0d 07.04.2024.god.
2. Izbor predstavnika ARA u BiH na YOTA kampu u Češkoj Republici
3. Izbor predstavnika ARAuBiH za HAM RADIO sajam Friedrichshafen 2024.
4. Razno

TOK SASTANKA:

Add1.

Analiza zaključaka i aktivnosti sa prethodne sjednice UO, 0d 07.04.2024.god.
Na prethodnoj sjednici održanoj 07.04.2024. godine u Kaknju doneseno je niz zaključaka iz kojih su
proistekla određena zaduženja. Izvještavanje po zaduženjima je teklo na sljedeći način:
Arman Destanović je izvijestio da je primopredaja starog i novog V/UHF menadžera obavljena
uspješno te da je novi menadžer već poduzeo aktivnosti oko organizacije i obrade V/UHF
takmičenja u organizaciji ARA u BiH. Isto tako, upoznao je UO da su sve predviđene aktivnosti
oko izbora kandidata za upućivanje na YOTA kamp u Republiku Češku obavljene prema dogovoru koji je
postignut na prethodnom sastanku. U daljem izvještavanju je bilo riječi o preduzetim aktivnostima oko
repetitora R3 Vlašić, odlaska na lokacju, reprogramiranja istog, kao rješavanje vlasništva nad istim.

Dogovorene aktivnosti oko dodjeljivanja znaka E7100RADIO su bile privremeno obustavljene -ali
jednoglasno odlučeno da nastavimo sa potrebnim aktivnostima oko dodjele specijalnih znakova
(E7100RADIO, E7HQ, E71YOTA, E7BOSNIA). Za realizaciju ove aktivnosti se zadužuje predsjednik i
sekretar Asocijacije.
Alen Ruvić, RMZO/RPT menadžer je bio spriječen da prisustvuje sastanku UO ali je svoj izvještaj po
pitanju R3 vlašić, kao i stanju RPT mreže poslao u pisanoj formi, e-mailom.
Isto su učinili V/UHF menadžer Zoran Cvijanović, kao i menadžer za mlade Suad Čobo.
Darko Rusman je izvijestio da je obavio razgovor sa QSL menadžerom, Borisom ali da se još uvijek traži
način da se istom isplati dug po pitanju plaćanja odlaznog QSL biroa. Zaključeno je da se nastavi sa
iznalaženjem rješenja, ali isto tako, i Boris se mora angažovati na tom planu.

Add2.

Izbor predstavnika ARA u BiH na YOTA kampu u Republici Češkoj
Kao što je u uvodu izneseno, uspješno su obavljene sve pripreme oko izbora kandidata ARA u BiH koji bi
prisustvovali YOTA kampu 2024. – Prag, Češka Republika. Nakon što je u glasilima ARA uBiH objavljen
Konkurs za izbor kandidata za prisustvo ovom Kampu, UO je nakon isteka konkursnog roka, razmotrio sve
prijave i izvršio potrebne provjere oko izbora kandidata. Posao nije bio težak, obzirom da se prijavilo tri
kandidata, koliko je bilo i potrebno, odnosno limitirano.

Jednoglasno je odlučeno da na YOTA kamp 2024. Prag, republika Češka idu sljedeći predstavnici ARA u
BiH:
1. Harun Baručija, RK Zenica – team leader
2. Mensur Hasanbegović, RK „Drina“ Goražde – team member
3. Imad Redžić, RK Zavidovići, – član tima – team member

Menažer za mlade ARA u BiH, Suad Čobo, je poslao iscrpan i detaljan plan kao i troškovnik vezan za
ovu manifestaciju. UO je donio jednoglasnu odluku da naš podmladak – E7 YOTA Team, finasiramo sa
1.500,00 KM.
Zadužuje se predsjednik društva da napravi Odluku, a zajedno sa sekretarom društva finansijski poprati
ovaj događaj.

Add3.

Izbor predstavnika ARA u BiH za odlazak na HAM RADIO sajam, Friedrichshafen 2024.
Na prehodnom sastanku UO u Kaknju, 07.04.2024. godine ( I-065/24), dogovoreno je da do danas, 28.04.
2024 godine, trebamo izabrati 4 člana ARA u BiH koji će nas predstavljati na HAM RADIO sajmu u
Friedrichshafenu 28. – 30.06.2024.
Na današnjem sastanku je predloženo da naša ekipa ide u sljedećem sastavu:
1. Arman Destanović predsjednik ARA u BiH (ukoliko se ne nađe „mlađi“ član tima)
2. Vejsil – Kemo Korugić, RK Zenica (ukoliko se ne nađe „mlađi“ član tima)
3. Darko Rusman, oficir za vezu sa IARU
4. Senaid Pleh, sekretar društva i naš predstavnik na ARG Friedrichshafen
Vesaf Čolak je predložio da na ovaj sajam pošaljemo mlađe članove (članice) ARA u BiH, kao neko osvježenje.
Pošto mlađi članovi već idu na YOTA kamp u Češku, izbor pada na članice ARA u BiH. Malo se diskutovalo o
tome da li je to ispravna odluka, obzirom da smo u mogućnosti poslati samo četiri predstavnika, a imajući u vidu i
činjenicu da je malo teže kombinovati apartmanski smještaj u Friedrichshafenu.
Zadužuje se Vesaf Čolak da prikupi eventualne prijave ili obavi razgovor sa potencijalnim YL kandidatima i
ukoliko bude zainteresiranih, spisak dostavi do nedjelje, 05.05.2024.
Ukoliko ne bude adekvatnih kandidatkinja, ostaje na snazi spisak članova koji je donesen na današnjoj sjednici.

Obzirom da do danas nismo dobili ponudu nekog od naših članova u inostranstvu da za nas izvrši uplatu štanda
na Sajmu, odlučeno je da to ove godine uradimo sami.
Cijena štanda iznosi 309,00 € i uplatu ovog iznosa će izvršiti sekretar društva, po prijemu fakture za isti.
Takođe, odlučeno je da ARA u BiH participira sa 1.000,00 € u troškovima koje će naš tim očekivati na ovom
sajmu, što bi trebalo pokriti troškove goriva, putarina i smještaja.
Svi ostali troškovi padaju na teret učesnika.
Odluku o upućivanju i načinu finansiranja naših predstavnika će napraviti predsjednik društva.

Add4. Razno

-Obzirom da se na konkurs za organizaciju ŠARG-a 2024. još niko nije prijavio, upitno je i održavanje istog.
Naime, bilo je naznaka da je Radio klub Kakanj zainteresovan da organizuje ovo takmičenje, obzirom da je ovo
jubilarna godina u Kaknju, a načelnik općine je ponudio pomoć.
Enver Šabović je izvijestio da je razgovarao sa Eminom Šehićem – sekretarom RK Kakanj, koji se pomalo plaši
da ipak nemaju (RK Kakanj) potrebnih potencijala da organizuju i provedu ovo takmičenje.
Diskutovalo se na ovu temu, a pomoć oko organizacije su svesrdno ponudili Vesaf Čolak (RK „Drina“), Jasmin
Hadžiselimović, predsjednik RK Zenica, Enes Šarić – menadžer za ARG.
Ostali članovi Upravnog odbora su isto tako, zainteresovani da pomognu u ovom slučaju, te su se složili da se
RK Kakanj ponudi svaka vrsta pomoći (tehnika, ljudstvo, ….) oko organizacije i samog takmičenja.
Veza sa RK Kakanj će biti Enver Šabović, koji će obaviti još jedan razgovor sa sekretarom RK Kakanj, te nas
upoznati sa ishodom.
-Problem nedostatka HF menadžera je još uvijek prisutan, a to uveliko dovodi u pitanje HF konteste koji su pred
nama, sa akcentom na HQ 2024. Izudin Ahmetović je razgovarao sa pojedinim članovima RK Stjepan polje, ali
bez nekih rezultata.
– Uz obrazloženje Darka Rusmana, odlučeno je da se ipak ide sa znakom E7100RADIO, kao promocija
stogodišnjice IARU. Skretar društva će kompletirati dokumentaciju i poslati zahtjev prema RAK za dodjelu ovog,
kao i ostalih specijalnih znakova (E7BOSNIA, E7HQ, E71YOTA)
– pošto smo imali ograničeno vrijeme za sastanak zbog zauzetosti prostorija u Domu na Smetovima, prijedlog
Darka Rusmana da diskutujemo o eventualnim prilozima E7 radioamatera za brošuru koju izdaje IARU smo
morali ostaviti za naredni sastanak.

Sastanak je završen u 14:00 sati.

Odluka o upućivanju predstavnika ARA u BiH na HAM RADIO sajam Friedrichshafen 2024

E70NA

Abid (Ado) Nevesinjac. Radioamater, muzicar, freelancer ... https://xabid.com

Related Articles

Back to top button