ZAPISNIK SA I. (PRVE) SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH

Zapisnik sa prve sjednice UO održane 06.02.2022  (PDF format)

Odluka o imenovanju organa upravljanja ARAuBiH (PDF format)

 

ZAPISNIK sa I. (PRVE) SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH

Na osnovu e-mail poziva od 02.02.2022. god , dana 06.02.2022. god. u prostorijama Radio kluba Stjepan Polje održana je I. (prva) sjednica Upravnog odbora ARA u BiH (novi saziv), na kojoj su prisustvovali slijedeći članovi Upravnog odbora:
1. Mevludin Memi
ć, predsjednik
2. Svetozar-Saša Lisul,
član
3. Mensur Šaki
ć, član
4. Enes Šari
ć, član

Članovi UO Samir Hasanbegović i Kenan Gutić opravdali su svoje odsustvo a nedolazak na sjednicu nije opravdao član UO Kristjan Kečanović.

Pored gore navedenih, sjednici su prisustvavali: Senaid Pleh- sekretar, Rešid Halilčević i Senad Mrkonjić članovi Nadzornog odbora. Član NO Enver Šabović opravdao je svoj izostanak.

Sjednici prisustvuju Aljo Alimanović i Nedžejm Tabaković, članovi Radio kluba Zavidovići.

Sjednica je započela u 12.00 sati. Predsjednik UO Mevludin Memić utvrdio je da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova tako da se na njoj može punopravno odlučivati.

Zapisnik vodi Sekretar Senaid Pleh.

Prihvaćen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije (novi saziv)
2. Razmatranje dopisa Regulatorne agencije komunikacija BiH br. 04-29-7-62-2/22 od 11.01.2022. god.
3. Zauzimanje stava i donošenje Zaklju
čka o štampanju i distribuciji QSL karata za proteklu aktivnost
‘Kraljevski gradovi BiH’
4. Imenovanje Radne grupe za nastavak razgovora o formiranju Krovnog saveza radioamatera u BiH
5. Izrada (izmjene i dopune) Propozicija VHF/UHF takmi
čenja , nabavka aplikacije ‘ROBOT’ za
automatsku obradu LOG-ova.
6. Donošenje Zaklju
čka o održavanju ŠARG 2022. i usvajanje Kalendara ARG takmičenja
7. Ostalo

TOK SJEDNICE

AD 1. Konstituisanje Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije

Kraće elaboriranje oko konstituisanja novih organa upravljanja u Asocijaciji dao je Svetozar-Saša Lisul, dosadašnji Predsjednik Asocijacije. Opće poznato je da su na Izbornoj Skupštini Asocijacije, koja je održana 05.12.2021. god. u Kaknju, izvršeni izbori u skladu sa važećim Statutom, nakon čega je upućen zahtjev Ministarstvu pravde BiH za izmjene podataka u Registru udruženja građana. Ovih dana je dobijeno od MPR Rješenje, pod brojem UP 09-07-1-2910/21 od 25.01.2022. god., čime su sva imenovanja verificirana u pomenutom Registru. Obzirom da se u međuvremenu, od trenutka izbora do danas, nisu pojavile formanopravne prepreke a na ovo Rješenje nije dopuštena žalba, konstituisanje novih organa upravljanja je praktično završeno.

Na ovoj Sjednici UO ponovljeni su detalji o imenovanjima, sa mandatom u trajanju dvije /2/ godine:

Almir Agić – Predsjednik Skupštine (Jelah)
Mevludin Memi
ć – Predsjednik Asocijacije i Predsjednik UO, lice koje zastupa Asocijaciju (Stjepan Polje)
Kenan Guti
ć – Potpredsjednik UO (Tuzla)
Svetozar-Saša Lisul –
član UO (Doboj Jug)
Kristijan Ke
čanović član UO (Bihać)
Mensur Šaki
ć član UO (Sarajevo)
EnesŠari
ć član UO (Zenica)
Samir Hasanbegovi
ć član UO (Goražde)
Enver Šabovi
ć – Predsjednik NO (Visoko)
Rešid Halil
čević član NO (Stjepan Polje)
Senad Mrkonji
ć član NO (Doboj)
Senaid Pleh – Sekretar Asocijacije (Goražde)
Raspravljajući o potrebnim aktivnostima Asocijacije, članovi UO su jednoglasno donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Odluku Skupštine o razrešenju i imenovanju organa Asocijacije broj: I-072-8/21 od 05.12.2021. god. objaviti na WEB /FB stranicama Asocijacije.
2. Upravni odbor
će na svojoj slijedećoj sjednici donijeti odgovarajuću Odluku o reizboru dosadašnjih i/ili imenovanju novih Menadžera za pojedine oblasti rada.
3.
Član UO Svetozar-Saša Lisul preuzima obavezu praćenja i apliciranja Asocijacije na Javne pozive za finansiranju projekata, koji su bliski djelatnostima i misiji radioamaterizma.

Ad 2. Dopis Regulatorne agencije komunikacija BiH

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Mevludin Memić, koji je prisutne upoznao sa aktom, br. 04-29-7-62-2/21 od 11.01.2022. god., kojim Agencija od Asocijacije traži da ih informišemo o pitanjima koja su vezana za postavljanje repetitora, medjusobno usaglašavanje sa drugim radioamaterskim organizacijama, planove za postavljanje repetitora, koordinaciju sa drugim radioamaterskim organizacijama i dr.
U široj diskusiji, vezanoj ne samo za tražene podatke ve
ć i za opće stanje repetitorske mreže, pored članova organa upravljanja, učestvovali i su i gore navedeni predstavnici Radio kluba Zavidovići, koji su prisutne informisali i o trenutnom sporu koji vode za jedan svoj repetitor.
Donešen je jednoglasno slijede
ći

ZAKLJUČAK

1. Agenciji u najkraćem roku poslati odgovore – obrazloženja na postavljena pitanja. Izvršioci su Memić Mevludin i Tabaković Nudžejm. U tom dopisu predložiti održavanje zajedničkog sastanka predstavnika sva tri saveza (SRRS,ZRHB i ARA u BiH), pod pokroviteljstvom Agencije, na kome bi se zauzeli stavovi i donijeli zaključci o otvorenim pitanjima vezanim i za repetitore i repetitorske mreže.
2. Razraditi ideju mreže repetitora u BiH. Ovaj idejni dokument bio bio osnova za raspravu i donošenje odgovaraju
ćih zaključaka na Upravnom odboru Asocijacije. Izvršioc je NudžejmTabaković, rok sačinjavanja ovog dokumenta je 15. april. 2022.

AD 3. Štampanje i distribucija QSL karata iz aktivnosti ‘Kraljevski gradovi u BiH’

Izvjestilac o ovoj tački dnevnog reda je Rešid Halilčević. Svi prisutni su bili ranije upoznati sa aktivnošću pod nazivom ‘Kraljevski gradovi BiH’, realiziranoj u novembru 2021. god. Ostalo je otvoreno pitanje štampanja i distribucije QSL karata za specijalni pozivni znak E7BOSNIA. Dizajniranje QSL karte odradio je Rešid Halilčević a kroz raspravu je utvrđeno da Asocijacija ima novčanih sredstava doniranih u ime ove aktivnosti.
Donešen je jednoglasno slijede
ći

ZAKLJUČAK

1. Naručiti štampanje QSL karata za sve odrađene veze sa E7BOSNIA, vodeći računa o umanjenju količine zbog duplih veza, upisivanja više veza na jednoj QSL karti za isti pozivni znak i sl. Štampati jednostruke klasične QSL karte sa dvostranom štampom, dizajnirane za ljepljenje naljepnica sa
prikazanim vezama.
2. Otpremanje QSL karata izvršiti putem E7 QSL biroa.
3. Obezbjediti najmanje dvije ponude za štampanje QSL karti i naljepnica a UO
će o prihvaćanju ponude donijeti posebnu Odluku.
4. Za realizaciju ovog Zaklju
čka određuje se Rešid Halilčević

AD 4. Imenovanje Radne grupe za nastavak razgovora o formiranju Krovnog saveza radioamatera u BiH

Izvjestilac po ovoj tački dnevog reda je Svetozar – Saša Lisul. U svjetlu svih dosadašnjih aktivnosti po ovom pitanju koje je naša Asocijacija imala sa ostala dva Saveza (SRRS i ZRHB), nakon sastanka predstavnika sva tri saveza na Blidinju (Jablanica), Skupština Asocijacije je na sjednici u Kaknju (05.12.2021.) donijela Zaključak o nastavku predmetnih aktivnosti sa obavezom da Upravni odbor Asocijacije formira Radnu grupu koja bi te razgovore nastavila.
Shodno toj obavezi, prisutni
članovi Upravnog odbora su jednoglasno donijeli

ODLUKU

U Radnu grupu za nastavak razgovora o formiranju Krovnog saveza radioamatera u BiH se imenuju: Rešid Halilčević – voditelj grupe, Mevludin Memić, Mensur Šakić, Darko Rusman i Svetozar-Saša Lisul.


AD 5. Izrada (izmjene i dopune) Propozicija VHF/UHF takmičenja , nabavka aplikacije ‘ROBOT’ za automatsku obradu LOG-ova.

Naš VHF/HHF menadžer, Arman Destanović, poslao je Upravnom odboru incijativu – zahtijev kojim je predložio da se formira Komisija za izmjene i dopune Propozicija naših VHF/UHF takmičenja jer je to traženo od strane pojedinih klubova i pojedinaca a lično je mišljenja Destanovića da je objektivan i kvalitetan pristup tim izmjenama i dopunama zaista potreban. Ova Komisija bi ujedno bila i Komisija za rješavanje žalbi i primjedbi pri
obradi takmi
čarskih rezultata. Imenovani je predložio da Komisija bude u petočlanom sastavu a članovi bi trebali biti iz najaktivnijih klubova u domeni VHF/UHF rada: E71ASM (Cazin), E71EDK (Kladanj), E71EEE (Goražde) i E71BAB (Zenica). Peti član, u svojstvu Predsjednika Komisije, bio bi Arman Destanović (E71P). Istovremeno, putem E-mail korespodencije, Arman Destanović je članovima Upravnog odbora predložio kupovinu aplikacije ROBOT, koja je potrebna u cilju podizanja kvaliteta u prijemu i obradi LOG-ova u našim takmičenjima (i ne samo to).
Nakon šire diskusije svih prisutnih oko ovog prijedloga,
članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli slijedeći

ZAKLJU
ČAK

1. Prihvata se incijativa za imenovanje Komisije izradu propozicija VHF/UHF takmičenja, koja je ujedno i Komisija za rješavanje žalbi i primjedbi u VHF/UHF takmičenjima.
Zadužuje se Arman Destanovi
ć, VHF/UHF menadžer, da kroz kontakte sa klubovima: E71ESM, E71EDK, E71EEE i E71BAB (a u slučaju potrebe i sa drugim klubovima) predloži četiri člana Komisije i podatke dostavi Upravnom odboru radi donošenja Odluke o imenovanju. Članovi Komisije moraju biti članovi Asocijacije.
2. Zadužuje se Arman Destanović da u najkraćem roku obezbjedi ponude za kupovinu aplikacije ROBOT. Prijedlog za kupovinu i ponda moraju sadržavati cijenu, način plaćanja, mogućnosti aplikacije, način i uslove za održavanje aplikacije, potrebni informatički resursi za njeno instaliranje, podatak koja od radioamaterskih udruženja iz našeg okruženja koristi konkretnu aplikaciju kao i sve drugo što upućuje na kvalitetno i dugoročno
rješenje za potrebe takmi
čenja.
Upravni odbor
će razmotriti ponude i donijeti Odluku o prihvatanju ili neprihvatanju iste.

AD 6. Donošenje Zaklju
čka o održavanju ŠARG 2022. i usvajanje Kalendara ARG takmičenja

Enes Šari
ć , u svojstvu ARG menadžera , upoznao je prisutne sa sačinjenim Kalendarom ARG takmičenja za 2022. god. a koji je usaglašen sa onim Radio klubovima koji planiraju organizovati otvorena ARG takmičenja.
Pozivajući se na zaključke ranijeg UO o organizaciji ŠARG u 2022. god. Enes Šarić je otvorio pitanje određivanja datuma (termina) održavanja Šampionata, obzirom da ga treba prikazati u pomenutom Kalendaru. Istovremeno je ukazao na potrebu da se Upravni odbor odredi po pitanju stepena angažovanja Asocijacije u organizaciji ŠARG 2022, što podrazimijeva i prihvatanje određenih troškova.
Iz diskusiju svih prisutnih vidljivo je da od ŠARG 2022. ne treba odustajati i isti treba uvrstiti u Kalendar takmi
čenja. Jasno je svima da su obaveze oko organizacije održavanja Šampionata veoma velike. Asocijacija, kao i prošle godine, treba objaviti Konkurs za izbor domaćina – organizatora šampionata pri čemu nije upitno da Asocijacija u organizaciji takmičenja učestvuje sa određenim materijalnim (novčanin) resursima.
Jednoglasno je donesen slijede
ći

ZAKLJU
ČAK

1. Usvaja se Kalendar ARG takmičenja za 2022. god. Termin za održavanje ŠARG 2022. je 23 – 24. juli 2022. godine.
2. Objaviti Konkurs za izbor doma
ćina – organizatora ŠARG 2022. sa krajnjim rokom za prijavu do 30.04.2022. Upravni odbor Asocijacije će izbor domaćina – organizatora izvršiti najkasnije do 31.05.2022. godine ili će , u slučaju nemogućnosti da izvrši izbor, odlučiti o održavanja Šampionata na drugi način.
3. Kalendar ARG takmi
čenja i Konkurs za domaćina-organizatora ŠARG 2022. odmah objaviti na WEB/FB stranici Asocijacije.

AD 7. Ostalo

7.1. Pravilo o radioamaterskoj službi br. 92/2020 (RAK)

Svetozar-Saša Lisul je prisutnima skrenuo pažnju na obavezu koja nije izvršena. Naime, još 8.12.2021. je putem E-maila predmetno Pravilo upućeno svima, kako bi ga dobro pregledali i, ukoliko se utvrdili da pojedine odredbe treba mijenjati, Regulatornoj agenciji komunikacija podnijeli zahtjev za izmjene i dopune. Ovu incijativu pokrenuo je SRRS a prema RAK bi išli sa zajedničkim zahtijevom sva tri saveza. Do danas se, osim Agić Almira i Enesa šarića, niko nije javio sa prijedlozima ili komentarima.

Sjednica je zaključena u 15.00 sati.

Dostavljeno:
1.
Članovi UO 
2.
Članovi NO 
3. Predsjednik Skupštine
4. RK Zavidovi
ći
5. Sekretar Asocijacije
6. VHF/UHF menadžer
7. a/a ARA u BiH

Predsjednik UO Asocijacije

Mevludin Memić s.r.