Poziv za zasjedanje Skupštine ARAuBiH u Doboj Jugu

Broj: I-53/20

Dne: 09.08.2020. god.

Članovima Asocijacije radioamatera u BiH

Predmet: Poziv na zasjedanje Skupštine ARAuBiH

U skladu sa članom 21. Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, sazivam Izvještajnu skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 1. 1.Izbor verifikacione komisije (tri člana),
 2. 2.Izvještaj verifikacione komisije,
 3. 3.Izbor Radnog predsjedništva (dva člana),
 4. 4.Izbor Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
 5. 1.Izvještaj o radu ARAuBiH za 2019.god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 6. 2.Izvještaj o finansijskom poslovanju ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 7. 3.Izvještaj o radu Upravnog odbora ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 8. 4.Izvještaj Nadzornog odbora ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mirza Voloder)
 9. 5.Rasprava o izvještajima za 2019. god.
 10. 6.Izvještaj Komisije za primopredaju dužnosti između starih i novih organa ARAuBiH (Izvjestilac: Predsjednik komisije Almir Gadžo)
 11. 7.Donošenje Odluka o izvještajima za 2019.god.
 1. Izvještaj o žalbama na Odluku o prestanku statusa člana ARAuBiH pravnih i fizičkih lica i brisanje iz evidencije članstva, br. IZ 092/19 od 03.12.2019. god. i donošenje Odluke o žalbama (Izvjestilac: sekretar Senaid Pleh)
 2. Prijedlog izvještaja o radu Asocijacije radioamatera u BiH za 2019. god.
 1. Rasprava o Prijedlogu statuta ARAuBiH i donošenje Odluke o usvajanju (Izvjestilac: Svetozar-Saša Lisul)
 2. Usvajanje Plana rada ARAuBiH 2020/21 i Finansijskog plana ARAuBiH za 2020.god.
 3. Tekuća pitanja.

Sjednica Skupštine će se održati dana 23.08.2020.god, nedjelja, sa početkom u 11.00 sati, u Velikoj sali zgrade Općine Doboj Jug, uz poštivanje svih preporuka nadležnih institucija vezanih za pandemiju COVID-19.

Sjednici sa pravom glasa imaju pravo prisustvovati svi članovi ARAuBiH lično, ili putem opunomoćenika sa važećom punomoći koju, ako je član kluba, ovjerava klub.

Obrazac punomoći možete preuzeti na WEB stranici ARAuBiH (ovdje).

Dostupni materijali za Skupštinu će biti dostavljeni svim klubovima i članovima putem e-maila.

 Predsjednik Skupštine ARAuBiH

Almir Agić s.r.     

Poziv na zasjedanje Skupštine ARAuBIH (PDF)
Punomoć zastupnika za Zasjedanje Skupštine ARAuBIH (PDF)