Z A P I S N I K SA DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH (on-line)

Z A P I S N I K sa DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH
(on-line)

Na osnovu ukazane potrebe, u periodu od 07.- 09.08.20. god., sa prekidima, održana je on-line 2. sjednica
Upravnog odbora Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini.

U naznačenom periodu učešće u radu on-line sjednice uzeli su slijedeći članovi UO:

1. Svetozar – Saša Lisul
2. Mensur Šakić
3. Enes Sarić
4. Ševal Salkić
5. Behad Hasić
6. Željko Kovačević

Odsutan je član UO:
1. Almir Gadžo

Obzirom da je on-line sjednici učestvovalo više od 50% članova, Upravni odbor je mogao punopravno da
odlučuje.

Pored navedenih , u radu on-line sjednice su učestvovali predsjednik Skupštine Almir Agić, sekretar Asocijacije
Senaid Pleh i članovi NO Rešid Haličević i Omerčić Zlatan, bez prava glasa pri odlučivanju.
.
Za on-line sjednicu predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje primjedbi i sugestija na Nacrt novog Statuta ARA u BiH i donošenje Odluke o
proglašenju PRIJEDLOGA Statuta.
2. Donošenje Odluke o odobravanju troška za održavanje Sjednice Skupštine ARA u BiH
Tok rada na sjednici:

AD 1. Razmatranje primjedbi i sugestija na Nacrt novog Statuta ARA u BiH i donošenje Odluke o
proglašenju Prijedloga Statuta.

Učesnici sjednice su od strane Predsjednika UO upoznati sa činjenicom da je, u skladu sa ranijom Odlukom UO,
Nacrt novog Statuta ARA u BiH dat članovima Asocijacije na uvid putem WEB stranice i e-maila, kako bi
učestvovali u raspravi a time imali priliku da daju svoje primjedbe i sugestije na odredbe Statuta. Rasprava
članstva je trajala do 27.07.2020. god. Članovi UO, članovi NO i Predsjednik Skupštine su upoznati sa pristiglim
primjedbama i usaglasili slijedeće izmjene odredbi u Nacrtu Statuta:

a) Prihvata se prijedlog Krdžalić Almasa, E72W
U čl. 10 stav 2 umjesto riječi ‘ bez obzira na to da li se na dokumentu nalazi i njegov svojeručni potpis’
treba da piše: ‘ukoliko se na dokumentu nalazi i njegov svojeručni potpis’.
b) Na sugestiju Zlatana – E72OZ, radi boljeg razumijevanja odredbe, prihvata se slijedeće:
U čl. 30, stav 1, iza svake riječi ‘članova’ dodati riječ ‘Udruženja’
c) Ne usvaja se sugestija Krdžalić Almasa , E71W
Sugestija se odnosila na izmjenu odredbi člana 19. , tako da se prizna pravo počasnih članova da bez
saglasnosti svoje baze budu, po automatizmu, delegati u Skupštini.
Iz navedenog člana 19. Nacrta statuta proizilazi da počasni član ima sva prava i dužnosti kao i bilo koji drugi
redovni član osim što ne plaća članarinu, što znači da ima i pravo odlučivanja, ukoliko bude izabran u organe
upravljanja, komisije…, odnosno bude izabran, od strane svoje baze, za delegata u Skupštini. Problem
automatizma može izazvati izostanak usaglašavanja stavova sa svojom bazom (što je poželjna) a sa druge
strane, kao delegat nema mogućnost zamjene u slučaju sprečenosti prisustovanja sjednici.
Da bi se ‘pomirile’ suprotnosti, prihvatljiv je prijedlog da grupa počasnih članova bira svog delegate po istim
kriterijmima koji važe za radio klubove (i direktne članove). U skladu sa tim:
U čl. 30, iza stava 3, dodaje se novi stav 4 koji glasi: ‘Počasni članovi broj delegate određuju takođe
prema principu iz stave 1 ovog člana.’
Postojeći stavovi: 4,5,6,7 postaju stavovi 5,6,7,8.
d) Usvaja se prijedlog Krdžalić Almasa – E71W o brisanju odredbe u čl. 39 koja predviđa da, ukoliko
Predsjedniku Upravnog odbora iz bilo kog razloga prestane mandat, po automatizmu prestaje mandat i svim
ostalim članovima Upravnog odbora. Iz tih razloga:
Mijenja se stav 11 u članu 39 tako da novi glasi: ‘Ukoliko Predsjedniku Upravnog odbora iz bilo koga
razloga prestane mandat, mijenja ga Potpredsjednik Upravnog odbora. U ovom slučaju Predsjednik
Skupštine ili drugi ovlašteni organ, definisan u članu 34. ovog Statuta, dužan je sazvati Izbornu
Skupštinu u roku ne dužem od 30 (trideset) dana od dana prestanka mandata.’
e) Ne usvaja se prijedlog Krdžalić Almasa – E71W o tome da se za organe upravljanja dozvole tri mandata
uzastopno. Nije to dobro,, iz više razloga. Za sugestiju da mogućnost trećeg mandata bude vezana za neke
dodatne uslove , dovoljno je reći da je sada za razradu tih uslova kasno.
U uskoj vezi je i prijedlog iz Radio kluba Jablanica-E71ACU po kome mandate treba da traje četiri godine
umjesto dvije. Smatramo da i ovaj prijedlog nije dobar.
f) Usvajaju se sugestije Almasa Krdžalića o definisanju obaveze izrade i drugih Pravilnika koji su potrebni
Asocijaciji:
U članu 70 dodati ‘- Pravilnik o formiranju i djelokrugu rada stručnih tijela’
U članu 71 dodati: ‘- Poslovnik o radu nadzornog odbora, koga donosi Nadzorni odbor’
g) Maksim Kesić Max – E77Y postavio je pitanje definisanja u Statutu tkz ‘doživotnih članova’. O statusu ove
vrste članova nisu pronađeni arhivski akti, niti je ovo uređeno u važećim Statutom.
Pronađena je jedino Odluka Skupštine o visini kotizacije za 2014. god., donesena u Kaknju 08.06.2014 god., u
kojoj se definišu modeli F i G članstva koji se odnose na ‘doživotne članove’ , po kojima je članska naknada
određena u visini od 800,00 odnosno 400,00 KM. Očito se uplatom ovih iznosa postajalo doživotnim članom.
Međutim, uvidom u bazu članstva primjećeno je da plaćanje ove članarine nije bilo jedini uslov za sticanje ovog
statusa. Postoje članovi koji su taj status stekli na osnovu izuzetnog doprinosa u aktivnosti ARA (npr. u HQ
takmičenju i dr.). Međutim,u ovom trenutku, nedostupnost drugih Odluka i/ili Pravilnika, koji uređuju ‘doživotno
članstvo’, nam onemogućava zauzimanje prihvatljivog stava.
Imajući u vidu gore navedeno, poštovaće se ranije donesena Odluka i podaci iz baze članstva. U ovom
Prijedlogu Statuta neće se mijenjati odredbe koje definišu vrste članova ali će se u u budućem Pravilniku o
članarinama (članovima) pokloniti dužna pažnja uređenju pitanja vezanih za ‘doživotne članove’.
Glasanje o ovim promjenama je izvšeno on-line iste su prihvaćene sa 5 glasova ZA. Almir Gadžo i Zeljko
Kovačević nisu učestvovali u glasanju. Shodno tome, UO je većinom glasova donio:

ODLUKU

1. Prihvataju se navedne izmjene Nacrtu Statuta i iste se unose u njega
2. Proglašava se PRIJEDLOG Statuta ARA u BiH i isti se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje
3. PRIJEDLOG STATUTA odmah objaviti na WEB stranici i FB profilu ARAuBiH
Izvršilac: svetozar- Saša Lisul

AD2. Donošenje Odluke o odobravanju troška za održavanje Sjednice Skupštine ARA u BiH
Učesnici on-line sjednice upoznati su sa slijedećim: 23.08.20. god. zakazana je Sjednica Izvještajne skupštine
ARAuBiH. Predsjednik Asocijacije predlaže donošenje još jedne Odluke kojom bi se odobrilo izdvajanje
novčanog iznosa od 200,00 KM za potrebe održavanje Skupštine u Doboj Jugu, prvenstveno za obezbjeđenje
osvježavajućih napitaka i kafe za prisutne na Skupštini. Ovaj iznos će nam, u tu svrhu, donirati Načelnik Općine
Doboj Jug iz opštinskog budžeta i biće uplaćen najkasnije do 13.08.'20. god. Plaćanje navedenih ugostiteljskih
usluga izvršiti će se putem virmana a ugostiteljsku uslugu pružilo bi jedan od restorana koji se nalaze u blizini
mjesta održavanja Skupštine.
Za prijedlog je glasalo 5 članova UO, čime je donesena:

ODLUKA

1. Odobrava se 200,00 KM troška za nabavku osvježavajućih pića i kafe za vrijeme trajanja Izvještajne
Skupštine koja se održava 23.08.20. u Doboj Jugu.
2. Odluka će se ralizovati pod uslovom da Oćina Doboj Jug uplati ovu donaciju
Izvršilac: Senaid Pleh
On-line Sjednica je završena 09.08.20. god. u 20,40 sati. Sekretar ARA u BiH je ovu line/e-mail korespodenciju i
održavanje Sjednice konstatovao kroz ovaj Zapinik.

Zapisnik sačinio:

Sekretar ARAuBiH
Senaid Pleh, E73PS

Predsjednik UO Asocijacije
Lisul Svetozar – Saša, E74S

ZAPISNIK SA DRUGE SJENICE UO (PDF)