Propozicije VHF/UHF takmičenjaUHF / VHF

PRAVILA TAKMIČENJA “E7 6m KUP”

PRAVILA TAKMIČENJA “E7 6m KUP”

ORGANIZATOR I SVRHA TAKMIČENJA

Organizator takmičenja je Asocijacija radio-amatera u Bosni i Hercegovini (ARA u BiH), Svrha takmičenja je popularizacija rada radio-amatera u BiH na 6m (50Mhz). 

UVODNO

Takmičenje se organizira istodobno kada i IARU 50MHz I Region CONTEST kako bi bio što veći broj stanica učesnika.
Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sve amaterske radio-stanice iz zemalja članica I REGIONA IARU-a. Stanice u kategoriji više operatora mogu koristiti samo jedan pozivni  znak u toku takmičenja. Učesnici u takmičenju dužni su raditi u duhu Hamspirita i u skladu s uvjetima iz svoje radio dozvole.

DATUM TAKMIČENJA

Treći puni vikend u junu/lipnju svake godine.

VRIJEME TAKMIČENJA

Od 14:00 UTC u subotu do 14:00 UTC u nedjelju.

KATEGORIJE

A- Jedan operator, mala snaga, do 100W – (SOLP)
B- Jedan operator, velika snaga (SOHP)
C- Više operatora, mala snaga, do 100W – (MOLP),
D- Više operatora, velika snaga (MOHP)

Dopušten je maksimalno jedan signal na opsegu u bilo kojem trenutku.
Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije tokom takmičenja.

VEZE

Sa svakom stanicom dopuštena je samo jedna veza, neovisno o tome je li stanica fiksna, portabl ili mobilna.
Ako je s jednom stanicom tokom takmičenja rađeno dva ili više puta, priznaje se samo jedna veza, a sve ostale veze trebaju biti jasno označene kao duple i bodovane s nula bodova.

Ne priznaju se veze preko aktivnih repetitora, kao ni veze telefonijom održane u telegrafskom dijelu opsega (od 50,000 do 50,100 MHz).

VRSTE RADA I FREKVENCIJE

Dopuštene vrste rada su A1A, A3E i F3E, uz strogo pridržavanje IARU-ova band-plana za 50 MHz.

„DX-prozor“ od 50,100 do 50,130 MHz smije se koristiti isključivo za interkontinentalne veze.

RAZMJENA PODATAKA

U vezama se izmjenjuje ocjena čujnosti po RS(T) skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001 i puni WW lokator (svih 6 karaktera).

BODOVANJE

Veze se boduju po principu 1 km = 1 bod.

TAKMIČARSKI  DNEVNICI

Upload dnevnika uraditi na WEB portalu ARA u BiH, rubrika UKT (EDI format) ili, opciono na: [email protected] najkasnije 8 dana nakon održanog takmičenja.
Stanice koje rade u kategoriji više operatora moraju to i jasno naznačiti.

OBJAVA REZULTATA I NAGRADE

Poredak – rezultati su vidljivi odmah nakon što se izvrši upload takmičarskog dnevnika i isti je zvaničan nakon isteka žalbenog roka od 7 (sedam) dana koji teče od dana isteka roka za dostavu dnevnika.

Poredak će se formirati samo u kategorijama u kojim je bilo najmanje tri prijavljena dnevnika.
Sve primjedbe se upućuju  elektroničkom poštom na: [email protected] 7 dana po isteku roka za dostavu dnevnika.
Službeni rezultati će biti objavljeni u glasilima ARA u BiH, a dodjela nagrada biće upriličena na hamfestima ili sličnim prigodama.

Za sve učesnike će biti obezbijeđena diploma sa naznakom plasmana,(generalni-GP i E7 plasman). Najbolje plasirani E7 takmičari će biti nagrađeni nekom vrstom pehara/medalje.

PRAVO TUMAČENJA PROPOZICIJA

ima organizator takmičenja, čija će odluka biti konačna.

Svako nepoštivanje ovih propozicija ili nepoštivanje band-plana I regiona IARU-a može dovesti do diskvalifikacije takmičara.

ARA u BiH

 

Related Articles

Back to top button