PRAVILA TAKMIČENJA “E7 6m KUP”

ORGANIZATOR I SVRHA TAKMIČENJA

Organizator takmičenja je Asocija radio-amatera u Bosni i Hercegovini (ARAuBiH), svrha takmičenja je popularizacija rada radio-amatera u BiH na 6m (50Mhz).

 

 

 

UVODNO

Takmičenje se organizira istodobno kada i IARU 50MHz I REGION CONTEST-a kako bi bio što veći broj stanica učesnika.
Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sve amaterske radio-stanice iz zemalja članica I REGIONA IARU-a. Stanice u kategoriji više operatora mogu koristiti samo jedan pozivni  znak u toku takmičenja. Učesnici u takmičenju dužni su raditi u duhu ham-spirita i u skladu s uvjetima iz svoje radio dozvole.

DATUM TAKMIČENJA

Treći puni vikend u junu/lipnju svake godine.

VRIJEME TAKMIČENJA

Od 1400 UTC u subotu do 1400 UTC u nedjelju.

KATEGORIJE

A- Jedan operator  E7 stanice
B- Jedan operator  strane stanice
C- Više operatora  E7 stanice  -(takmičarski timovi i klupske stanice),
D- Više operatora/strane stanice  -(takmičarksi timovi i klupske stanice).

Dopušten je maksimalno jedan signal na opsegu u bilo kojem trenutku.
Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije tokom takmičenja.

VEZE

Sa svakom stanicom dopuštena je samo jedna veza, neovisno o tome je li stanica fiksna, portabl ili mobilna.
Ako je s jednom stanicom tokom takmičenja rađeno dva ili više puta, priznaje se samo jedna veza, a sve ostale veze trebaju biti jasno označene kao duple i bodovane s nula bodova.

Ne priznaju se veze preko aktivnih repetitora, kao ni veze telefonijom održane u telegrafskom dijelu opsega (od 50,000 do 50,100 MHz).

VRSTE RADA I FREKVENCIJE

Dopuštene vrste rada su A1A, A3E i F3E, uz strogo pridržavanje IARU-ova band-plana za 50 MHz.

„DX-prozor“ od 50,100 do 50,130 MHz smije se koristiti isključivo za interkontinentalne veze.

RAZMJENA PODATAKA

U vezama se izmjenjuje ocjena čujnosti po RS(T) skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001 i puni WW lokator (svih 6 karaktera).

BODOVANJE

Veze se boduju po principu 1 km = 1 bod.
Konačni prijavljeni rezultat mora biti jasno prikazan na zbirnom listu.

TAKMIČARSKI  DNEVNICI

Dnevnik treba dostaviti ISKLJUČIVO u elektroničkom obliku (EDI format) na: kancelarija@arabih.net.
Isti moraju biti dostavljeni najkasnije 8 dana nakon održanog takmičenja.
Stanice koje rade u kategoriji više operatora moraju to i jasno naznačiti.
Obavezna je izjava o pridržavaju pravila takmičenja.

OBJAVA REZULTATA I NAGRADE

Rok za objavu prijavljenih rezultata je 20 dana nakon održanog takmičenja..
Neslužbeni rezultati objavljuju se najkasnije 30 dana nakon održanog takmičenja.
Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se elektroničkom poštom na istu adresu kao i dnevnici u roku od 7 dana po objavi neslužbenih rezultata.
Službeni rezultati objavljuju se nakon rješavanja eventualno pristiglih primjedbi, a najkasnije 30 dana po objavi neslužbenih rezultata.
Službeni rezultati proglašavaju se na hamfestima ili sličnim prigodama.
Najmanje tri prvoplasirane stanice u svakoj kategoriji biti će nagrađene diplomom, a zavisno od mogućnosti prvoplasirane stanice i nekom vrstom medalje, plakete ili pehara.

PRAVO TUMAČENJA PROPOZICIJA

ima organizator takmičenja, čija će odluka biti konačna.

Svako nepoštivanje ovih propozicija ili nepoštivanje band-plana I regiona IARU-a može dovesti do diskvalifikacije takmičara.

ARAuBiH

Sarajevo, 03.06.2013.godine