PRAVILA TAKMIČENJA “E7 VHF KUP”

ORGANIZATOR I SVRHA TAKMIČENJA

Organizator takmičenja je Asocija radio-amatera u Bosni i Hercegovini (ARAuBiH), svrha takmičenja je popularizacija rada radio-amatera u BiH na 2m (144Mhz).

UVODNO

Takmičenje se organizira istodobno kada i IARU I REGION VHF CONTEST-a  kako bi bio što veći broj stanica učesnika.

Pravo učestvovanja u  takmičenju imaju sve amaterske radio-stanice iz zemalja članica I REGIONA IARU-a.

Stanice u kategoriji više operatora mogu koristiti samo jedan pozivni  znak u toku takmičenja.

Učesnici u takmičenju dužni su raditi u duhu ham-spirita i u skladu s uvjetima iz svoje radiodozvole.

DATUM TAKMIČENJA

Prvi puni vikend u septembru/rujnu svake godine.

VRIJEME TAKMIČENJA

Od 1400 UTC u subotu do 1400 UTC u nedjelju.

KATEGORIJE

A- Jedan operator  E7 stanice

B- Jedan operator  strane stanice

C- Više operatora  E7 stanice  -(takmičarski timovi i klupske stanice),

D- Više operatora/strane stanice  -(takmičarksi timovi i klupske stanice).

Dopušten je maksimalno jedan signal na opsegu u bilo kojem trenutku.

Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije tokom takmičenja.

VEZE

Sa svakom stanicom dopuštena je samo jedna veza, neovisno o tome je li stanica fiksna, portabl ili mobilna.

Ako je s jednom stanicom tokom takmičenja rađeno dva ili više puta, priznaje se samo jedna veza, a sve ostale veze trebaju biti jasno označene kao duple i bodovane s nula bodova.

Ne priznaju se veze preko aktivnih repetitora, kao ni veze telefonijom održane u telegrafskom dijelu opsega (od 144,000 do 144,120 MHz).

VRSTE RADA I FREKVENCIJE

Dopuštene vrste rada su A1A, A3E i F3E, uz strogo pridržavanje IARU-ova band-plana za 144 MHz.

RAZMJENA PODATAKA

U vezama se izmjenjuje ocjena čujnosti po RS(T) skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001 i puni WW lokator (svih 6 karaktera).

BODOVANJE

Veze se boduju po principu 1 km = 1 bod.

Konačni prijavljeni rezultat mora biti jasno prikazan na zbirnom listu.

TAKMIČARSKI  DNEVNICI

Dnevnik treba dostaviti ISKLJUČIVO u elektroničkom obliku (EDI format) na: kancelarija@arabih.net.

Isti moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana nakon održanog takmičenja.

Stanice koje rade u kategoriji više operatora moraju to i jasno naznačiti.

Obavezna je izjava o pridržavaju pravila takmičenja.

OBJAVA REZULTATA I NAGRADE

Rok za objavu prijavljenih rezultata je 30 dana nakon održanog takmičenja, što su ujedno i  neslužbeni rezultati.

Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se elektroničkom poštom na istu adresu kao i dnevnici u roku od 7 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati objavljuju se nakon rješavanja eventualno pristiglih primjedbi, a najkasnije 30 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati proglašavaju se na hamfestima ili sličnim prigodama.

Najmanje tri prvoplasirane stanice u svakoj kategoriji biti će nagrađene diplomom, a zavisno od mogućnosti prvoplasirane stanice i nekom vrstom medalje, plakete ili pehara.

PRAVO TUMAČENJA PROPOZICIJA

ima organizator takmičenja, čija će odluka biti konačna.

Svako nepoštivanje ovih propozicija ili nepoštivanje band-plana I regiona IARU-a može dovesti do diskvalifikacije takmičara.

ARAuBiH

Sarajevo, 30.08.2013.godine