Info iz kancelarijePropozicije VHF/UHF takmičenjaUHF / VHF

Opća pravila UKV takmičenja

Opća pravila UKV takmičenja u organizaciji ARA u BiH


Svrha UKV takmičenja

UKV takmičenja se organiziraju u cilju popularizacije rada na frekventnim područjima iznad 30MHz, razvijanja operatorskih vještina, unapređenja tehničkih znanja, zaštite frekvencija dodijeljenih za radioamatersku namjenu (posebno onih na kojima su male svakodnevne aktivnosti) i dr.

Termini takmičenja

Termini UKV takmičenja određuju se u pravilu na početku kalendarske godine i objavljuju se na internetskim stranicama i u glasilima radio-amaterskih Saveza.

Značajniji UKV contesti se organiziraju PRVOG PUNOG vikenda u mjesecu. Nacionalni Activity contesti se organiziraju uglavnom treću nedjelju u mjesecu.

Nagrade osiguravaju nacionalni savezi a rezultati se objavljuju najkasnije do kraja decembra tekuće godine.

Termini i pravila UKV takmičenja u organizaciji ARA u BiH mogu se bez  posebnog dopuštenja objavljivati na drugim internetskim stranicama (kopirati) ili drugim medijima, te prevoditi na strane jezike.

Frekvencije i vrste rada

UKV takmičenja odvijaju se na frekvencijama sukladno specifičnostima svakog pojedinog takmičenja ali uz obavezno poštivanje band plana.

Snaga odašiljača

Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i podzakonskom regulativom u zemlji učesnika takmičenja i operatorskom klasom.

Učesnici

Ne postoje ograničenja u pogledu učesnika UKV takmičenja u organizaciji ARA u BiH, a rangiranje učesnika definira se za svako takmičenje posebno.

Sve radioamaterske stanice koje rade s teritorija BiH ulaze u plasman kao BiH ( E7 ) stanice.

Kategorije

Kategorije takmičara definiraju se pojedinačnim pravilima svakog takmičenja zasebno.

Klupske stanice mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Raporti

U svim UKV takmičenjima izmjenjuje se:

-raport po RS(T) skali,
-redni broj veze koji počinje od 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom do kraja takmičenja i za svaki opseg posebno
-dodatno se izmjenjuju podaci o univerzalnom lokatoru u 6 karakternom obliku.

Ukoliko na opsegu od 6m korespondent odašilje lokator u četvero karakternom obliku, zadnje dva karaktera uzimaju se kao centar polja (LL).

Bodovanje i množitelji

Broj bodova za svaku održanu vezu jednak je broju premoštenih kilometara te veze (1kilometar = 1 bod).

Množitelji, ukoliko postoje, definišu se u propozicijama takmičenja.

Takmičarski dnevnici

Takmičarski dnevnici dostavljaju se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati:

-ime i prezime takmičara (ili naziv radiokluba),
-pozivni znak,
-adresu stanice na koju glasi dozvola za rad,
-lokaciju stanice za vrijeme takmičenja,
-WW lokator,
-nadmorsku visinu,
-kategoriju u kojoj se takmičilo,
-popis operatora i pomagača,
-ODX pozivni znak,
-ODX lokator,
-ODX QRB,
-tehničke podatke o korištenoj opremi,
-broj veza,
-zbroj ostvarenih bodova,
-komentar takmičenja /nije obavezno/,

te svim potrebnim podacima veze: dan, vrijeme (po UTC-u), pozivni znak korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

Dnevnike takmičenja  treba dostavljati direktno na UKV robot ARA u BiH (arabih.ba – UKT – Takmičenja – upload EDI). Opciono, dnevnici se mogu slati na  sljedeću e-mail adresu: vhf.manager@arabih.ba .

Rok za dostavljanje takmičarskih dnevnika je najkasnije 8 dana po održanom takmičenju (periodu).

Objava rezultata

Rok za objavu prijavljenih rezultata je 7 dana po završetku takmičenja osim ako u pravilima pojedinog takmičenja nije drugačije naznačeno.

Neslužbeni rezultati objavljuju se najkasnije 30 dana nakon održanog takmičenja.

Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se elektronskom poštom na istu adresu kao i dnevnici u roku od 7 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati objavljuju se nakon rješavanja eventualno pristiglih primjedbi, a najkasnije 30 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati proglašavaju se na hamfestima ili sličnim prigodama gdje se obično vrši i dodjela nagrada.

Oduzimanje bodova

Prilikom procedure provjera veza poništavaju se:

-sve dvostruke veze
-sve veze s neispravno primljenom pozivnim znakom korespondenta (ne odnosi se na dodatke “/P”, “/M” i “/QRP”)
-sve veze kojih nema u dnevniku korespondenta (NIL – not in log)
-sve veze s neispravno primljenim rednim brojem
-sve veze s neispravno primljenim raportom
-sve veze s neispravno primljenim WW lokatorom

Organizatori takmičenja i koordinatori takmičenja

Za kontrolu regularnosti takmičenja, obradu dnevnika veza i rješavanje primjedbi nadležan je organizator takmičenja tj. UKV menadžer.ARA u BiH i komisija koju imenuje UO ARA u BiH.

Video i audio zapisi takmičenja u slučaju primjedbi mogu se prihvatiti kao vjerodostojni dokaz samo u slučaju da su dostavljeni organizatoru prije isteka roka za dostavu dnevnika veza.

Naknadno mijenjanje dnevnika veza van takmičenja u smislu dopisivanja veza ili bilo koje druge slične radnje tokom i nakon takmičenja u svrhu namjernog izazivanja pogrešaka i kazni kod konkurentskih stanica bit će kažnjeno diskvalifikacijom stanice koja to učini.

Za sva dodatna tumačenja pravila svakog pojedinog takmičenja nadležan je organizator takmičenja.

Sve primjedbe na neslužbene rezultate te odluke organizatora takmičenja bit će objavljene javno. Organizator takmičenja zadržava pravo konačne odluke.

Diskvalifikacije

Sve stanice za koje se utvrdi nepoštivanje neke od tački Općih ili pojedinačnih Pravila takmičenja ili postojeće zakonske regulative biti će diskvalificirane.

Odluke o diskvalifikaciji donosi organizator takmičenja.

Ostali uvjeti

Za vrijeme takmičenja nije dopušteno mijenjati jednom odabranu lokaciju stanice. U Activity contestu ovo se odnosi na pojedine periode tog takmičenja.

Stanice u portablu mogu, a i ne moraju davati dodatak “/P” koji se kod obrade na robotu ne uzima u obzir.

Broj prijemnika i/ili predajnika nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal na jednom bandu.

Svi prijemnici i predajnici moraju se nalaziti u krugu od 500m.

Svi sudionici dostavom dnevnika ujedno prihvaćaju pravila takmičenja, te potvrđuju da su u takmičenju radili u skladu s njima.

 

ARA u BiH

 

Related Articles

Back to top button