Opća pravila UKV takmičenja

*Opća pravila UKV takmičenja

*Svrha UKV takmičenja*

UKV takmičenja se organiziraju sa svrhom popularizacije rada na frekventnim područjima iznad 30MHz, razvijanja operatorskih vještina, unapređenja tehničkih znanja, zaštite frekvencija dodijeljenih za radioamatersku namjenu (posebno onih na kojima su male svakodnevne aktivnosti) i dr.

*Termini takmičenja*

Termini UKV takmičenja u organizaciji određuju se u pravilu na početku kalendarske godine i objavljuju se na internetskim stranicama i u glasilima radio-amaterskih Saveza.

Značajniji UKV contesti se organiziraju PRVOG PUNOG vikenda u mjesecu i kroz godinu ih ima od marta do novembra s tim da u oktobru nema na 144 MHz već samo na 432 i gore.

Nacionalni Activity contesti se organiziraju uglavnom 3-ću nedjelju u mjesecu.

Kako je naša zemlja uglavnom planinska i nije baš uvijek kroz godinu moguće raditi sa željenih lokacija E7 Activity contest će se organizirati od Aprila do Oktobra date godine / 7 perioda /, svaka stanica koja bude željela ući u plasman za datu godinu morati će imati minimalno 3 aktivnosti tokom date kalendarske godine.

Nagrade osiguravaju nacionalni savezi a rezultati se objavljuju najkasnije do kraja decembra tekuće godine.

Termini i pravila UKV takmičenja u organizaciji Saveza mogu se bez  posebnog dopuštenja objavljivati na drugim internetskim stranicama (kopirati) ili drugim medijIma, te prevoditi na strane jezike.

*Frekvencije i vrste rada*

UKV takmičenja odvijaju se na frekvencijama sukladno specifičnostima svakog pojedinog takmičenja ali uz obavezno poštivanje band plana.

*Snaga odašiljača*

Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i podzakonskom regulativnom u zemlji učesnika takmičenja i operatorskom klasom.

*Učesnici*

Ne postoje ograničenja u pogledu učesnika UKV takmičenja u organizaciji saveza, a rangiranje učesnika definira se za svako takmičenje posebno.

Sve radioamaterske stanice koje rade s teritorija BiH ulaze u plasman kao BiH ( E7 ) stanice.

*Kategorije*

Kategorije takmičara definiraju se pojedinačnim pravilima svakog takmičenja zasebno.

*Raporti*

U svim UKV takmičenjima izmjenjuje se

-raport po RS(T) skali,
-redni broj veze koji počinje od 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom do kraja takmičenja i za svaki opseg posebno
-dodatno se izmjenjuju podaci o univerzalnom lokatoru u 6 karakternom obliku.

Ukoliko na opsegu od 6m korespondent odašilje lokator u četvero karakternom obliku, zadnje dva karaktera uzimaju se kao centar polja (LL).

*Bodovanje i množitelji

Broj bodova za svaku održanu vezu jednak je broju premoštenih kilometara te veze (1kilometar = 1 bod).

U takmičenjima u kojima je predviđen generalni plasman (kumulativni zbroj dva ili više opsega), na frekvencijama 432MHz i višima, broj premoštenih kilometara množi se s koeficijentom toga band i na taj način dobije se ukupni broj bodova za taj band.

KOEFICIJENTI (osim za IARU UHF/SHF contest):

432MHz x5
1296MHz x10
2,3GHz x20
3,4GHz x30
5,6GHz x30
10GHz x30
24GHz i viši x100

*Takmičarski dnevnici*

Takmičarski dnevnici dostavljaju se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati:

-ime i prezime takmičara (ili naziv radiokluba),
-pozivni znak,
-adresu stanice na koju glasi dozvola za rad,
-lokaciju stanice za vrijeme takmičenja,
-WW lokator,
-nadmorsku visinu,
-kategoriju u kojoj se takmičilo,
-popis operatora i pomagača,
-ODX pozivni znak,
-ODX lokator,
-ODX QRB,
-tehničke podatke o korištenoj opremi,
-broj veza,
-zbroj ostvarenih bodova,
-komentar takmičenja /nije obavezno/,

te svim potrebnim podatcima veze: dan, vrijeme (po UTC-u), pozivni znak korespondenta, vrsta rada, predani /raport/ i redni broj veze, primljeni /raport/ i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

Dnevnici takmičenja dostavljaju se uz odgovarajuće internetsko web sučelje na adresi vlastitog saveza ili saveza organizatora pojedinog takmičenja.

Papirnati dnevnici ne vrijede za plasman ali se mogu uzeti u obzir za kontrolu.

*Objava rezultata*

Rok za objavu prijavljenih rezultata je 8 dana po završetku takmičenja osim ako u pravilima pojedinog takmičenja nije drugačije naznačeno.

Neslužbeni rezultati objavljuju se najkasnije 30 dana nakon održanog takmičenja.

Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se elektroničkom poštom na istu adresu kao i dnevnici u roku od 7 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati objavljuju se nakon rješavanja eventualno pristiglih primjedbi, a najkasnije 30 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati proglašavaju se na hamfestima ili sličnim prigodama.

*Oduzimanje bodova*

Prilikom procedure provjera veza poništavaju se:

-sve dvostruke veze
-sve veze s neispravno primljenom pozivnim znakom korespondenta (ne odnosi se na dodatke “/P”, “/M” i “/QRP”)
-sve veze kojih nema u dnevniku korespondenta (NIL – not in log)
-sve veze s neispravno primljenim rednim brojem
-sve veze s neispravno primljenim raportom
-sve veze s neispravno primljenim WW lokatorom

*Organizatori takmičenja i koordinatori takmičenjanja*

Za kontrolu regularnosti takmičenja, obradu dnevnika veza i rješavanje primjedbi nadležan je organizator takmičenja koga čine: koordinator pojedinog takmičenja, E7 contest koordinator i UKV menadžer.

Video i audio zapisi takmičenja u slučaju primjedbi mogu se prihvatiti kao vjerodostojni dokaz samo u slučaju da su dostavljeni organizatoru prije isteka roka za dostavu dnevnika veza.

Naknadno mijenjanje dnevnika veza van takmičenja u smislu dopisivanja veza ili bilo koje druge slične radnje tokom i nakon takmičenja u svrhu namjernog izazivanja pogrešaka i kazni kod konkurentskih stanica bit će kažnjene diskvalifikacijom stanice koja to učini.

Za sva dodatna tumačenja pravila svakog pojedinog takmičenja nadležan je organizator takmičenja.

Sve primjedbe na neslužbene rezultate te odluke organizatora takmičenja bit će objavljene javno, organizator takmičenja zadržava pravo konačne odluke.

*Diskvalifikacije*

Sve stanice za koje se utvrdi nepoštivanje neke od točki Općih ili pojedinačnih Pravila takmičenja ili postojeće zakonske regulative biti će diskvalificirane.

Odluke o diskvalifikaciji donosi organizator takmičenja.

*Ostali uvjeti*

Za vrijeme takmičenja nije dopušteno mijenjati jednom odabranu lokaciju stanice.

Stanice u portablu mogu, a i ne moraju davati dodatak “/P” koji se kod obrade na robotu ne uzima u obzir.

Broj prijemnika i/ili predajnika nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal na jednom bandu.

Svi prijemnici i predajnici moraju se nalaziti u krugu od 500m.

Svi sudionici dostavom dnevnika ujedno prihvaćaju pravila takmičenja, te potvrđuju da su u takmičenju radili u skladu s njima.

E7 UKV menadžer