PRAVILA VHF/UHF/ TAKMIČENJA “ E7 ACTIVITY CONTEST”

Organizator takmičenja
Organizator takmičenja je Asocijacija radio amatera u Bosni i Hercegovini (ARA u BiH) a s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na VHF/UHF frekventnim područjima.

Učesnici

Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sve licencirane amaterske radio-stanice iz Bosne i Hercegovine i iz zemalja članica IARU.


Termin održavanja takmičenja

Takmičenje se održava u šest (6) perioda, svake treće nedjelje u mjesecu i to počevši od maja i zaključno sa oktobrom.


Vrijeme održavanja takmičenja

Od 07:00 do 12:00 UTC.


Frekvencije

Takmičenje se održava na 144 MHz i 432 MHz, sukladno band planu IARU R1.


Kategorije
 A – 144 MHz – jedan operator, sve vrste rada, bez ograničenja snage, (144SOHP)

 B – 144 MHz – više operatora, sve vrste rada, bez ograničenja snage, (144MOHP)

C  – 144 MHz – jedan operator, sve vrste rada, mala snaga (do 100 W), (144SOLP)

 C1 – 144 MHz – jedan operator, FM vrsta rada, mala snaga (do 100 W), (144SOLPFM)

 D – 144 MHz – više operatora, sve vrste rada, mala snaga (do 100 W), (144MOLP)

D1 – 144 MHz – više operatora, FM vrsta rada, mala snaga (do 100 W), (144MOLPFM)

E – 432 MHz – jedan operator, sve vrste rada bez ograničenja snage, (432SO)

F – 432 MHz – više operatora, sve vrste rada bez ograničenja snage , (432MO)

 

Opći uslovi rada
U konačni plasman ulaze isključivo stanice koje su uzele učešće u najmanje 3 /tri/ perioda tokom jedne kalendarske godine i u svom LOG-u imaju prikazane urađene veze sa najmanje 3 /tri/ radio stanice iz E7.

Klupske stanice mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Dopuštena je upotreba samo jednog pozivnog znaka na jednom opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju).

Nije dopušten rad jednog operatora sa više znakova.

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM, prema postojećem band planu IARU R1.

U kategorijama C1 i D1 dopuštena je samo FM vrsta rada.

Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze se ne priznaju.

Razmjena podataka

Tokom takmičenja obavezna je razmjena raporta po RS(T) skali, rednog broja veze (koji u svakom periodu počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku narednu vezu) i WW lokatora.

Npr. 59(9) 001 JN83XX

Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod/poen za svaki od opsega.

Tokom takmičenja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom frekventnom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada.

Dvostruke (duple) veze moraju obavezno biti uvedene u dnevnik takmičenja i posebno označene, te obavezno bodovane s nula ( 0 ) bodova/poena.

Takmičarski dnevnici i zbirni list

Takmičarski dnevnici vode se u standardnom EDI formatu zapisa za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati:

– ime i prezime takmičara (ili naziv radio kluba),

– pozivni znak,

– adresu stanice na koju glasi dozvola za rad,

– lokaciju stanice za vrijeme takmičenja,

– WW lokator,

– nadmorsku visinu,

– kategoriju u kojoj se takmiči,

– popis operatora i pomagača,

– ODX pozivnu oznaku,

– ODX lokator,

– ODX QRB,

– tehničke podatke o korištenoj opremi,

– broj veza, zbir ostvarenih bodova/poena,

– komentar takmičenja (nije obavezno),

Potrebni podaci veze:

datum i vrijeme (po UTC-u),

-pozivni znak korespondenta,

-vrsta rada,

-predani raport i redni broj veze,

-primljeni raport i redni broj veze,

-WW lokator korespondenta,

-ostvareni QRB u km.

Dostavljanje takmičarskih dnevnika

Dnevnike takmičenja za E7 Activity contest treba dostavljati na sljedeću e-mail adresu:
vhf.manager@arabih.net ili

kancelarija@arabih.net

Rok za dostavljanje takmičarskih dnevnika je najkasnije 7 dana po održanom takmičenju (periodu).

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za obradu dnevnika i izradu rezultata pojedinih perioda i konačnih rezultata odgovoran je VHF Manager ARA u BiH . Rok objave rezultata na WEB stranici www.arabih.ba / www.arabih.net je najduže 30 dana od isteka roka za dostavljanje takmičarskih dnevnika. Objavljeni rezultati, ukoliko ne bude žalbi, postaju zvanični 7 (sedam) dana od dana objave. Eventualne žalbe se šalju elektronskom poštom organizatoru, na gore navedene e-mail adrese.

Konačni rezultati za kalendarsku godinu biti će objavljeni na WEB stranici ARA u BiH

najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i drugo rješavati će se u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima VHF/UHF takmičenja .U slučaju spornih detalja konačnu odluku donosi Uprvani odbor ARA u BiH ili tijelo koga ovaj organ imenuje.

Konačni rezultat

Konačni rezultat takmičenja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova/poena iz rađenih perioda E7 Activity contesta, po kategorijama posebno.

U konačnom plasmanu takmičenja naći će se sve stanice koje su učestvovale unajmanje 3 (tri) perioda takmičenja.

Svi rezultati takmičenja bit će objavljeni na WEB stranici ARA u BiH.

Za sve ostale detalje vrijede Opšta pravila UKV takmičenja.

 

Nagrade takmičarima

Posebnom plaketom će biti nagrađeni pobjednici u svakoj od kategorija;

  • Diplomom/plaketom, sa naznakom plasmana, će biti nagrađeni svi plasirani od 2. do 5. Mjesta, po kategorijama;
  • Diplomom, sa naznakom plasmana, u PDF formatu će biti nagrađeni svi koji budu u plasmanu iza 5. mjesta.

Diplome ili plakete će biti poslane na adrese koje su upisane u takmičarske dnevnike, ili uručene na nekoj od manifestacija.u organizaciji ARA u BiH.