Zapisnik sa 13. sjednice UO ARAuBIH održane 22.01.2014. i 30.01.2014.

araubihBroj:Iz 002/14
Sarajevo,30.01.2014. godine

Zapisnik sa 13. sjednice UO ARAuBIH održane 22.01.2014. i 30.01.2014.

Dnevni red:
1. Nacrt Pravilnika o priznanjima i nagradama ARAuBiH
2. Odluka o članarini ARAuBiH za 2014. godinu
3. IARU-R1 Konferencija, septembar 2014. godine. Odluka o prisustvovanju ARAuBiH
4. IARU izbori za predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara. Glasanje.
5. Plan rada za 2014. godinu
6. Odluka o nadoknadi troškova za akciju E720IARU
7. Odluka o nadoknadi troškova za volonterski rad Damira Zubovića
8. Razno

Sastanku su prisustvovali Sead Čeljo, Selimović Enver, Fazlagić Mesud, Muris Mašić,
Mensur Šakić, Damir Zubović i Mastilović Aleksandar predsjenik Skupštine. Sjednica je
održana putem Skype-a s početkom u 19:00:00 sati. Odsutan je bio Zoran Cvijanović

AD1
UO ARAuBIH je razmatrao Nacrt pravilnika o priznanjima i nagradama ARAuBiH i uputio
na raspravu UO ARAuBiH do 30.01.2014. godine i članstvu ARAuBiH do 10. marta 2014.
godine. Konačni prijedlog poslije javne rasprave će UO uputiti Skupštini ARAuBiH na
usvajanje.

AD2
Upravni odbor ARAuBiH je razmatrao prijedlog Pravilnika o kvotizaciji za 2014. godinu.
Poslije duže rasprave donešena je Odluka o usvajanju Pravilnika o kvotizaciji za 2014.
godinu, koji je u Prilogu ovog zapisnika.

AD3.
UO ARAuBiH je upoznat sa pozivom Aasocijaciji radioamatera u BiH da prisustvuje
generalnoj konferenciji IARU R1 koja će se održati u Bugarskoj u septembru 2014.
godine.
UO je donio Odluku o prisustvovanju ARAuBiH na konfereciji IARU R1 i ovlastio Darka
Rusmana kao zvaničnog delegata. UO se obavezao da će pronaći donatore za troškove
učešća Darka Rusmana u iznosu do 4.000 KM.
Učešće drugih članova ARAuBiH na ovoj konferenciji je moguće ukoliko isti osiguraju
finansiranje troškova.

AD4
UO je donio Odluku o prihvatanju prijedloga IARU za Predsjednika IARU i Zamjenika
predsjednika IARU. UO ARAuBiH je ovlastio predsjednika ARAuBiH da obavi glasanje u
skladu sa ovom odlukom.

AD5
UO ARAuBiH je razmatrao Nacrt Plana rada za 2014. godinu. Centralni događaj u 2014.
godini je Izborna sjednica Skupštine ARAuBiH. Dogovoreno je da se u mjesecu martu
organizuje Okrugli sto članova Asocijacije, kao priprema za održavanje sjednice izborne
Skupštine.

AD6
UO ARAuBiH je donio odluku o priznavanju troškova radio klubovima i radioamaterima
koji su učestvovali u aktivnostima promocije E720IARU u 2013. godini. Pozivaju se
učesnici da dostave svoje log-ove po kojima će ARAuBiH isplatiti 25 KM na svakih 1.000
HF veza.

AD7
UO ARAuBiH je donio Odluku o priznavanju troškova volonterekog rada Damiru
Zuboviću za upravljanje i održavanja web aplikacije arabih.org u 2013. godini sa iznosom
od 300 KM neto.

AD8
Nije bilo tema.

Predsjednik UO ARA u BiH

Dostavljeno:
1.Članovima UO
2. WEB stranica ARA u BiH
3. Arhiva ARA u BiH