Zapisnik sa 14 sjednice UO ARAuBIH održane 13.03.2014.

araubihBroj:Iz 012/14
Sarajevo,13.03.2014. godine

Dnevni red:

1.Verifikacija Zapisnika 13. Sjednice UO
2.Primjedbe na Pravilnik o kvotizacijama za 2014. Godinu
3.Organizacija okruglog stola ARAuBiH
4.Pripreme za izbornu Skupštinu ARAuBiH
5.Ostalo

 

Sastanku su prisustvovali Sead Čeljo, Selimović Enver, Fazlagić Mesud, Muris Mašić, Mensur Šakić, Damir Zubović i Mastilović Aleksandar predsjenik Skupštine. Sjednica je održana putem Skype-a s početkom u 19:00:00 sati. Odsutan je bio Zoran Cvijanović

AD1
AD2
UO ARAuBiH je raspravljao o ove dvije tačke istovremeno. Na raspravu o nacrtu Pravilnika o priznanjima i nagradama ARAuBIH članstvo se nije ogalsilo i nismo imali novih prijedloga i dopuna. Pravilnik se u formi Prijedloga upućuje na Skupštinu na usvajanje.
Vođena je konstruktivna rasprava o Pravilniku o kotizacijama za 2014. godinu. U kancelariju ARAuBiH su stigle primjedbe iz RK Stjepan Polje, RK Zavidovići i od Emila Tafra. UO se zahvalio na dostavljenim mišljenjima i prijedlozima na Pravilnik.
UO ARAuBiH obavještava članove da, do Skupštine ARAuBiH, je važeći Pravilnik o kotizacijama iz 2013. godine i da UO ARAuBiH upućuje Prijedlog Pravilnika o kotizacijama za 2014. godinu Skupštini na usvajanje. Članovi ARAuBiH koji su uplatili članarinu u 2014. godini biće poslije sjednice Skupštine ARAuBIH obavješteni dali trebaju doplatiti ili će im se vratiti dio članarine u skladu sa Odlukom Skupštine ARAuBiH.
UO ARAuBiH daje ovlaštenje članu UO Damiru Zuboviću da odgovori RK Zavidovići na neprimjeren sadržaj eMail-a upućene ARAuBIH i sa zahtjevom da autorizuju upućeni eMAil.
Opšta ocjena UO je da nepotpisan eMAil iz Zavidovića sa nizom uvreda i neistinitih navoda nije u skladu sa radioamaterskim kodeksom i nedoprinosi dobroj komunikaciji i uzajamnim naprima za funkcionisanje i dalji razvoj ARAuBiH i radioamaterizma u BiH.

AD3.
AD4
UO je objedinio i ove dvije tačke dnevnog reda u jednu.
UO je donio Odluku da se održi Okrugli sto ARAuBiH na Smetovima, 13.04.2014. godine u 12:00 sati. Pozivaju se predstavnici svih Radio klubova, istaknuti radioamateri i zainteresovani članovi ARAuBiH da prisustvuju Okruglom stolu i doprinesu donošenju zaključaka koji će osigurati uspješan rad Izborne sjednice Skupštine ARAuBiH i usvajanje programskih ciljeva za naredne dvije godine.
Oni radioamateri koji neće moći doći na Smetove se mole da u pismenoj formi dostave svoja mišljenja i prijedloge koji se odnose na:
– Program rada ARAuBiH za naredne dvije godine
– Poboljšanja u ostvarivanju finansijskih sredstava za realizaciju Programa rada
– Prijedlog kandidata za sve funkcije i organe ARAuBiH za naredne dvije godine, sa kratkim referencama predloženih kandidata i njihovim pristankom za obavljanje tih funkcija
– Prijedlog izmjena Statuta ARAuBiH u svrhu poboljšanja organizovanosti ARAuBiH
– Prijedlog radioamaterskih aktivnosti koje podržava ARAuBiH i Projekata koje treba realizovati.
Uvodno izlaganje na Okruglom stolu će pripremiti predsjednik Skupštine ARAuBiH Aleksandar Mastilović, koje će prethodno biti objavljenop na web-u.
Molimo učesnike da se prijave na kancelarija@arabih.net za učešće na okruglom stolu i svoje prijedloge pripremite u pismenom obliku, kako bi mogli uspješnije organizovati ovaj skup.

AD5
UO je upoznat od Selimović Envera o aktivnostima koje se sprovode na echo linku u BiH.

Predsjednik UO ARA u BiH

Dostavljeno:
1.Članovima UO
2. WEB stranica ARA u BiH
3. Arhiva ARA u BiH