Zapisnik sa 9. sjednice UO

ZAPISNIK
sa
IX. (DEVETE) SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH


Na osnovu poziva br. I-055 od 20.09.'21. god dana 26.09.2021. god. u prostorijama Radio kluba Zenica na
Smetovima održana je IX. (deveta) sjednica Upravnog odbora ARA u BiH, na kojoj su prisustvovali slijede
ći
članovi Upravnog odbora:

1. Svetozar – Saša Lisul, predsjednik
2. Enes Šari
ć, član
3. Behad Hasi
ć, član
4. Mensur Šaki
ć, član
5. Željko Kova
čević, član


Član UO Ševal Salkić opravdao je svoj nedolazak na sjednicu a bio je na raspolaganju on-line, a nemogućnost
prisustvovanja sjednici saop
ćio je član UO Almir Gadžo, putem e-maila.
Pored gore navedenih, sjednici su prisustvavali: Senaid Pleh –Sekretar Asocijacije, Enver Šabovi
ć član NO
Asocijacije i Alen Ruvi
ć – RMZO menadžer Asocijacije.
U svojstvu gosta na sjednici je prisustvovao i Senad Mrkonji
ć, Predsjednik Radio kluba ‘Gornji grad’ Doboj.

Sjednica je započela u 13.00 sati.


U skladu sa pozivom, usvojen je predloženi

DNEVNI RED


1. Usvajanje Zapisnika sa OSME sjednice UO br. I-047-1/21 od 26. 06. ‘21. god.
2. Utvrđivanje termina i mjesta održavanje Izvještajne/Izborne Skupštine ARA u BiH u 2021. god.
3. Informacija i rasprava o dosadašnjim aktivnostima u uspostavljanju funkcionalosti E7 QSL biroa
4. Izvještaj o boravku delegacije Asocijacije na Zagreb Radio Festu i donošenje Odluke o
priznavanju i na
činu isplate troškova.
5. Tekuća pitanja

TOK SJEDNICE

AD 1. Zapisnik sa VIII. (osme) sjednice UO, koja je održana 26.06.'21 god., je ranije dostavljen svim članovima
UO, Predsjedniku Skupštine i
članovima NO a isti je objavljen i na WEB stranici Asocijacije. Zapisniki je na ovoj
sjednici usvojen. Zbog kratko
će vremena koje je bilo na raspolaganju, nije analizirano izvršenje obaveza
utvr
đenih na toj sjednici. To će se učiniti na kroz on-line raspravu u narednih nekoliko dana.

AD 2. Utvrđivanje termina i mjesta održavanje Izvještajne/Izborne Skupštine ARA u BiH u 2021. god.
Uvodnu riječ dao je Predsjednik Asocijacije, kojom prilikom je naglasio slijedeće: Zaključkom donesenim na VIII.
sjednici UO utvr
đeno je da se IZVJEŠTAJNA Skupština Asocijacije održi polovinom septembra tekuće godine.
Kao što je svima poznato, desilo se da je septembar mjesec bio ‘zauzet’ aktivnostima radio klubova oko
održavanja ARG takmi
čenja, što je onemogućilo određivanje pogodnog termina za održavanje iste.
Imaju
ći u vidu činjenicu da se i IZBORNA skupština mora održati najkasnije do polovine decembra 2021. god., u
obavezi smo, u ovako kratkom vremenskom periodu, održati dvije sjednice, što je zaista teško.
U konsultativnim razgovorima sa Predsjednikom Skupštine i drugima, zaklju
čeno je da se najkasnije do polovine
decembra mjeseca održi samo jedna IZVJEŠTAJNO/IZBORNA Skupština, što UO mora verifikovati svojim
Zaklju
čkom.

Na ovoj Sjednici, članovi UO i ostali, akcenat u raspravi su dali na definisanju niza postupaka i rješenja
predhodnih pitanja, koja bi olakšala izbor novog sastava organa upravljanja Asocijacije. Podvu
čeno je da se pri
izboru potpunosti poštuje javnost i transparentnost u predlaganju kandidata
Shodno gore navedenom, nakon rasprave, prisutni
članovi članovi UO su jednoglasno usvojili :

ZAKLJUČAK

1. Stavlja se van snage Zaključak sa VIII. Sjednice UO donesen 26.06.2021. god., kojim je utvrđeno da se
Izvještajna skupština održi najkasnijeu prvoj polovini septembra mjeseca 2021.
2. Zasjedanje jedinstvene Izvještajno/izborne skupštine Asocijacije održati najkasnije do 15.12. 2021. god. O
ta
čnom datumu i vremenu održavanja Skupštine odlučiti će UO, o čemu će se članstvo obavijestiti
najkasnije 30 dana prije održavanja iste.
3. Zadužuje se Predsjednik Asocijacije da sa Predsjednikom Skupštine, Sekretarom i imenovanim
Menadžerima Asocijacije blagovremeno Upravnom odboru dostave na razmatranje prijedlog dnevnog reda,
finansijski izvještaj i izvještaje o radu za 2020. god. kao i ostala obrazloženja vezana za eventualne odluke i
zaklju
čke a za pitanja o kojima će se raspravljati na Skupštini.
4. Predsjednik Asocijacije, zajedno sa
članovima UO i Predsjednikom Skupštine, poduzeće sve korake kako bi
se predstoje
ći izbori organa upravljanja odvijali u skladu sa Statutom i važećim opštim normama vezanim za
rad Udruženja gra
đana.

AD 3. Informacija i rasprava o dosadašnjim aktivnostima u uspostavljanju funkcionalosti E7 QSL biroa
Na VIII. sjednici UO koja je održana 26.06. 2021. god. pod tačko 4. dnevnog reda donesen je Zaključak o
formiranje zajedni
čke radne grupe sačinjene od tri člana koje delegiraju ARA u BiH, SRRS i ZRHB.
Zadatak radne grupe bi bio da kroz zajedni
čke kontakte i susrete, analizirajući postojeći kadrovski potencijal
unutar radioamaterske zajednice i imaju
ći u vidu niz specifičnosti vezanih za posao QSL menadžera i predlože
organima upravljanja u sva tri saveza/udruge jedno ili više rješenja, koja su u funkciji imenovanja E7 QSL
menadžera.
Ova zajedni
čka grupa je formirana i naš predstavnik Rešid Haličević je prije održavanja ove sjednice članove UO
upoznao sa tokom i detaljima rada predstavnika sva tri Saveza/Udruge. Rezultat njihovog dogovora je taj da su
predložili da ulogu E7 QSL menadžera obavlja Boris Knezovi
ć – E73Y, koji je, po opštem i širem mišljenju
ve
ćeg dijela radioamaterske zajednice, najbolje rješenje. Imenovani je kroz svoj pismeni Prijedlog za organizaciju
E7 QSL biroa prakti
čno pristao da volonterski radi posao QSL menadžera, koji će zadržati dosadašnji model
rada.
Nakon rasprave, prisutni
članovi UO jednoglasno donose

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se prijedlog zajedničke radne grupe da se Boris Knezović – E73Y imenuje za E7 QSL menadžera
2. Za potrebe rada E7 QSL biroa koristi
će se P.O. Box 61 u Sarajevu.
3. Zadužuje se Predsjednik UO Asocijacije da sa ovlaštenim osobama iz ZRHB i SRRS potpiše Sporazum o
imenovanju Borisa Knezovi
ća za E7 QSL menadžera , u kome će se istovremeno definisati osnovni principi
funkcionsanja E7 QSL biroa.

AD 4. Izvještaj o boravku delegacije ARA u BiH na Zagreb Radio Festu i donošenje Odluke o priznavanju i
na
činu isplate troškova (refundiranju troškova putovanja).
Na osnovu predhodnih konsultacija sa članovima UO, putem e-mail prepiske, Predsjednik Asocijacije je donio
Odluku o posjeti naših predstavnika na Zagreb Radio Festu (ZRF) u dane 3. i 4. septembar 2021. god. a na koji
je naša Asocijacija zvani
čno pozvana od strane Zagrebačkog radioamaterskog saveza. Poziv smo prihvatili i na
ovu manifestaciju su poslani naši predstavnici Mensur Šaki
ć i Enver Šabović. Obavještavajući organizatore o
dolasku, izrazili smo žaljenje što odustajemo od ponu
đenog prostora – štanda za našu Asocijaciju, jer iz
opravdanih razloga nismo uspjeli izvršiti blagovremene pripreme sadržaja i aktivnosti vezanih za štand,
smatraju
ći da bi ‘prazan’ štand izazvao efekat suprotan željenom.
Mensur Šaki
ć je prisutnima na sjednici, pored ranije dostavljenog detaljnog Izvještaja, podnio i usmeni izvještaj o
boravku na ZRF, ocijenivši posjetu svrsishodnom.
Prisutnima je na ponovljena ve
ć poznata činjenica da su naši predstavnici na ZRF otišli na ovu manifestaciju uz
minimalne troškove koji padaju na teret na teret Asocijaciji. U skladu sa Odlukom Predsjednika Asocijacije,
priznaju se samo troškovi utroška goriva i pla
ćene cestarine (putovanje je izvršeno osobnim vozilom), bez prava
na isplatu dnevnica i troškova no
ćenja. Izražena je zahvalnost gore imenovanima na razumijevanju u pogledu
nastojanja da se svi troškovi Asocijacije svedu na najmanju mogu
ću mjeru.

U skladu sa navedenim, jednoglasno prisutni članovi UO donose


ODLUKU O REFUNDIRANJU TROŠKOVA PUTOVANJA


I
Izvršiti refundaciju troškova putovanja članovima Asocijacije Šakić Mensuru i Šabović Enveru, koji se odnosi
na utrošeno gorivo i pla
ćenu cestarinu na relaciji Sarajevo – Visoko- Zagreb i nazad. Putovanje je izvršeno
osobnim autom, a radi prisustva manifestaciji Zagreb Radio Fest , u dane 3. i 4. septembar 2021. god, mjesto
Jarun, grad Zagreb, RH.
II
Iznos refundacije je
192,30 KM (sto devedeset dvije konvertabilne marke i 30/100). Uplatu sredstava izvršiti na
ime
Šakić Mensur, ul. Mandžina donja br. 11, 71000 SARAJEVO , na broj bankovnog računa
1613000001483185 otvorenog kod Raiffeisen banke.
III
Uplata iz ta
čke II ove Odluke izvršiti će se na osnovu popunjenog i ovjerenog putnog naloga u kome se daje
Izvještaj o izvršenom putovanju sa specfikacijom priloženih ra
čuna za utrošeno gorivo i cestarinu.
IV
Za izvršenje ove Odluke zadužuje je Sekretar Asocijacije Senaid Pleh, vode
ći računa da se na osnovu ove uplate
moraju platiti i propisani doprinosi.
V
Odluka stupa na snagu danom donošenja


AD 5. Tekuća pitanja

Upravni odbor nije raspravljao po tekućim pitanjima zbog ograničenog vremena rada obzirom da se Sjednica
održavala za vrijeme takmi
čenja „ARG Zenica 2021.“ O već pripremljenim tekućim pitanjima raspravljati će se
on-line, u narednim danima.

Sjednica je zaključena u 15.00 sati.

Dostavljeno:
1.
Članovi UO 
2.
Članovi NO 
3. Predsjednik Skupštine
4. Sekretar 
5. Arhiva Asocijacije

 

Predsjednik UO Asocijacije

Lisul Svetozar – Saša s.r.