ZAPISNIK SA PETE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH

Na osnovu poziva br. I-091/20  od dana 12.12.2020. godine  u prostorijama Općine Doboj Jug u Matuzićima (Doboj Jug) održana je 5. sjednica  Upravnog odbora Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Asocijacija). Sjednica je započela sa radom u 11:00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 5/pet/ članova Upravnog odbora i to:

1. Svetozar – Saša Lisul, predsjednik
2. Enes Sarić, član
3. Behad Hasić, član

4. Mensur Šakić, član
5. Almir Gadžo, član

Odsutni članovi UO, Ševal Salkić i Željko Kovačević, su opravdali svoje neprisustvovanje a za slučaj potrebe pri glasanju bili su dostupni on-line.
Pored gore navedenih, sjednici su prisustvovali predsjednik Skupštine Almir Agić i član Nadzornog odbora Rešid Haličević.  Zapisnik je vodio Almir Agić.
Na sjednicu je pozvan je i Darko Rusman, predstavnik Asocijacije u IARU R1 ali zbog ranije preuzetih obaveza istoj nije mogao prisustvovati.

Obzirom da je sjednici prisustvovalo više polovine članova, Upravni odbor je mogao punopravno odlučivati.

Na sjednici je, u skladu sa pozivom, predložen je sljedeći    

                                                            DNEVNI RED

 1. Poziv Ministarstva pravde BiH za ispravku novog Statuta Asocijacije
 2. Pokretanje krivičnog postupka protiv bivšeg Predsjednika Asocijacije
 3. Stanje QSL biroa, donošenje Odluke o daljem radu biroa
 4. Usvajanje Pravila o vođenju skedova
 5. Održavanje ŠARG 2021
 6. Raspodjela donacije od Općine Kakanj
 7. Promjena lokacije-sjedišta  Asocijacije
 8. Razmatranje dopisa Radio kluba ‘Kreka’ Tuzla
 9. Tekuća pitanja

TOK SJEDNICE:

AD1. Poziv Ministarstva pravde BiH za ispravku novog Statuta Asocijacije

Izvjestilac po ovoj tačci je Svetozar-Saša Lisul, koji je iznio slijedeće: ‘Svi prisutni su ranije, kroz on-line raspravu, upoznati sa pozivom-zahtijevom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj UP09 -07-1-1983/20 od 02.11.2020. god. kojim se traži više ispravki i dopuna novog (izmjenjenog) Statuta Asocijacije, kojeg je Asocijacija usvojila na svom Skupštinskom zasjedanju 23.08.2020. god.
Prema mišljenju članova UO, članova NO kao i Predsjednika Skupštine ,  jedan broj zahtijeva  za ispravkama i dopunama je opravdan ali neki zahtijevi
nemaju opravdanja i u  najmanju ruku su tendeciozni i zlonamjerni, kao i zasnovani na neshvatljivom nerazumijevanju naše djelatnosti i misije koju radioamateri u BiH provode  više od 70 godina, putem svog bivšeg Saveza i sadašnje  Asocijacije.
Ovo se prvenstveno odnosi na  zahtijev da se izmjene ili brišu pojedine alineje u čl. 12. novog Statuta, koji definiše ciljeve i djelatnosti naše Asocijacije. Name, taj zahtijev je upitan i besmislen!  Dovoljno se pitati: šta preostaje da radi naša Asocijacija? Tko će raditi poslove koji se trebaju brisati, zašto brisati i mijenjati djelatnosti i ciljeve koji su identični sa djelatnostima ciljevima koje su u svojim aktima  definisali svi nacionalni Savezi radioamatera u državama širom Evrope kao i svijeta a što je i globalno sadržano i u ciljevima i djelatnostima IARU – Međunarodne organizacije radioamatera?

Isto tako jasno je da nema zakonskih odredbi koje zabranjuju osporene ciljeve i djelatnosti, niti su oni u suprotnosti sa pozitivnom zakonskom regulativom pogotovo sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Tim prije što su u pitanju izvorne djelatnosti radioamaterskog hobija koje su i do sada bile definisane u dosadašnjem, trenutno važećem Statutu Asocijacije a u   novom-izmjenjenom Statutu su te djelatnosti preciznije definisane navođenjem dodatnih djelatnosti sa kojima se Asocijacija zaista bavila i do sada. U svjetlu  navedenog, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine je u ostavljenom roku, dana 07.12.20. god.,  dostavljen naš akt u formi odgovora  na njihov poziv-zahtijev vezan za registraciju novog Statuta Asocijacije.’

Nakon kraće diskusije, prisutni članovi UO su jednoglasno usvojili

Zaključak

Potvrđuje se stav Upravnog odbora, ranije definisan kroz on-line raspravu, kao i sadržaj dopisa koji je od strane Asocijacije upućen Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, pod brojem I-084-1/20 od 07.12.2020. god.


AD2.  Pokretanje postupka protiv bivšeg Predsjednika ARA u BiH

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Svetozar-Saša Lisul. Prisutne je upoznao sa svima poznatim Zaključkom iz tačke 3. Zapisnika sa Izvještajne skupštine Asocijacije održane 23.08.2020. god., kada je UO je dobio ovlaštenje poduzme korake protiv Fazlagić Mesuda, bivšeg Predsjednika ARA u BiH, koji je odbio da napravi primopredaju dužnosti sa novim Predsjednikom Asocijacije, odbio da Skupštini prezentuje pismeno i usmeno svoj Izvještaj o radu, Izvještaj o radu tadašnjeg Upravnog odbora kao i Izvještaj o finansijsko materijalnom poslovanju  Asocijacije, sve za 2019. godinu. Poduzimanje koraka protiv imenovanog zasnovano je i na Izvještaju novog  NO, koji je za period  2017-2019.godina i dio 2020.god. utvrdio puno nezakonitosti u radu i finansijskom  poslovanju Asocijacije.
Članovi UO su, zajedno sa članovima  NO  i Predsjednikom Skupštine, u periodu od održane Skupštine do sada, analizirali navedenu situaciju, a  na današnjoj sjednici prisutni članovi UO su jednoglasno donijeli

Odluku

1.  Pokrenuti krivični postupak podnošenjem krivične prijave putem  Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Fazlagić Mesuda, bivšeg Predsjednika Asocijacije.

2.  Angažovati advokata koji će u ime Asocijacije biti podnositelj prijave a po potrebi i zastupnik Asocijacije u toku sprovođenja istrage odnosno utvrđivanja odgovornosti u sudskom postupku.

3. Zadužuje se Svetozar- Saša Lisul da obezbjedi sve preduslove za podnošenje krivične prijave nadležnom tužilaštvu, sa rokom podnošenja najkasnije do 31.12.2020. god.

AD3.  Stanje QSL biroa, donošenje Odluke o daljnjem radu biroa

Kraće uvodno obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda dao je Svetozar- Saša Lisul. Osvrnuo se na opće stanje u radu dolaznog i odlaznog QSL biroa koje je, sa različitih aspekata gledajući, nezadovoljavajuće i što je često izazivalo revolt članova. Svima je jasno da su problemi u radu QSL biroa  nasljeđeni a najveći problem  je što nije otpremljena veća količina odlaznih QSL karata  koje su članovi predavali u Asocijaciju unazad nekoliko godina. Ukupna težina tih neotpremljenih QSL karata je oko 30 kg.

Diskusija svih prisutnih zasnivala se na razmjeni mišljenja oko nekoliko bitnih pitanja: koji način organizovanja QSL biroa je najpogodniji za Asocijaciju, kakav stav, u pogledu troškova slanja, zauzeti oko gore pomenutih neotpremljenih QSL karti, pogodnosti u troškovima slanja QSL karti članova Asocijacije u narednom periodu i drugo.

Nakon diskusije  prisutni članovi Upravnog odbora jednoglasno su usvojili slijedeće

Odluke

1. Izvršavanje poslova odlaznog i dolaznog QSL biroa,  za potrebe Asocijacije, povjerava se E7 QSL BIROU koga vodi Robert Babec iz Banja Luke. U tu svrhu sa imenovanim će se potpisati Sporazum o međusobnoj saradnji a koji će sadržavati detalje o načinu i uslovima rada QSL biroa,  uz definisanje pokrivanja i pravdanja troškova nastalih pri otpremi  QSL karata u druge QSL biroe svijeta. Zadužuju se Almir Gadžo i Svetozar-Saša Lisul da sa imenovanim usaglase prijedlog  predmetng  Sporazuma, koga će verifikovati UO Asocijacije. Sporazum će se objaviti na WEB Asocijacije uz koji će se objaviti detalji u pogledu prava i obaveza članova u distribuciji QSL karata.

2. S obzirom na to da je veoma teško utvrditi kada su neotpremljene QSL karte dostavljene u Asocijaciju, kada su se neke količine od dostavljenih QSL karata ipak  otpremile i s obzirom na to da je  datume i iskorištenja pogodnosti definisane  unutar plaćene članarine nemoguće analizirati i dr.,  troškove slanja neotpremljenih  QSL karata iz proteklih godina  snositi će  Asocijacija za sve pozivne znakove čije su QSL karte do kraja godine zatečene u Asocijaciji. Izuzetak u cjelokupnom plaćanju ove otpreme odnosi se na samo nekoliko pozivnih znakova, kada bi bila uputna   participacija u troškovima od vlasnika tih pozivnih znakova. Zadužuje se  Enes Šarić i Svetozar-Saša Lisul da stupe u kontakt sa tim članovima i predlože rješenje djelomičnog učešća u troškovima otpreme.

Vezano za QSL biro, donose se istovremeno i slijedeći

Zaključci

1. Zadužuje se Senaid Pleh, sekretar Asocijacije, da

 1. u E7 QSL biro  blagovremeno dostavi spisak članova Asocijacije, koji će se ujedno objaviti na WEB stranici Asocijacije.
 2. na WEB stranici Asocijacije da objavu vezanu za prava i obaveze članstva/Asocijacije, koja će eksplicitno sadržavati način postupanja u pogledu otpreme QSL karti u E7 QSL biro, plaćanje, rokove i mjesta dostavljanja QSL karti za otpremu i dr., kao i način dostavljanja primljenih QSL karti obrađenih u E7 QSL birou.

2. U pogledu pogodnosti koje članovi  Asocijacije imaju na osnovu plaćene članarine, na snazi je odredba iz ranije Odluke UO Asocijacije kojom je u plaćenu članarinu uračunat besplatan prijem neograničenog broja QSL karata (za jedan pozivni znak člana) kao i obaveza Asocijacije za plaćanje troškova otpreme QSL karata u količini do 1kg na godišnjem nivou (za jedan pozivni znak člana). Upravni odbor je svjestan činjenice da ova pogodnost u priznavanju troškova otpreme 1 kg QSL karti nije u srazmjeri sa visinom članarine jer je evidentno, imajući u vidu povećane cijene otpreme, da ni iznos članarine ne može pokriti troškove te otpreme. Nadalje, ako se to stavi u odnos prema onima koji šalju minimalnu težinu QSL karti odnosno onima koji QSL karte nikako ne šalju, nesrazmjernost u pogodnostima je još izraženija. Zato je neophodno da nadležni organ Asocijacije  donese novu Odluku o članarini i pogodnostima koje ta članarina nosi. U skladu sa čl. 23 važećeg Statuta tu odluku donosi Skupština zbog čega će Upravni odbor u najkraćem vremenu poduzeti korake u cilju prevazilaženja ovakve situacije.


AD4.  Pravilo vođenja SKEDOVA  u Asocijaciji

Izvjestilac po ovoj tačci je Mensur Šakić. Unazad nekoliko mjeseci, članovi UO su on-line razmjenjivali mišljenja o unapređenju vođenja skedova posebno na repetitorima kojima upravlja Asocijacija. Iz toga je proizašlo jedinstveno mišljenje da se u tim skedovima krše pravila Ham spirita kao i pravila komuniciranja, tako da skedovi liče na neartikulisano raspravljanje bez definisane teme. Kada se tome doda vođenje skeda u ne amaterskom žargonu, spelovanje sa izmišljenim (internacionalno nepravilnim) imenima pri sricanju, ubacivanje neumjesnih poštapalica i drugo, onda se tu radi o ‘skedu radi skeda’ a ne o ugodnom radioamaterskom druženju koje ima svoju temu i koje ima za cilj: obavještavanje, educiranje, analiziranje proteklih takmičenja, rasprava o tehničkim novitetima u oblasti radioamaterizma,  iznošenje mišljenja članstva o novim aktivnostima, obrazloženja vezana za globalni rad Asocijacije, itd.itd. Naravno sked može i biti ‘opuštajući’ kada radioamateri slobodnije komuniciraju ali u okviru ham spirita i pravila radioamaterskog saobraćaja.
Uočene nepravilnosti u održavanju – vođenju skedova izrazite su na  repetitoru R3 Vlašić i svako neprimjerno vođenje i neprimjeran sadržaj skeda mogu izazvati negativne komentare, posebno kod naših susjeda van BiH, što znači na štetu naše Asocijacije.

U skladu sa dodatnom raspravom na sjednici, prisutni članovi UO su jednoglasno donijeli

Zaključak

Zadužuje Mensur Šakić da najkasnije do 31.01.2021. god. sačini Pravilo o vođenju skedova, kojeg će UO verifikovati svojom on-line odlukom najkasnije 7 (sedam) dana od dana dostavljanja članovima UO. Pravilo o vođenju skedova objaviti na WEB stranici Asocijacije.


AD 5. Održavanje ŠARG 2021

Obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda je dao Enes Šarić. Jedan od Planskih zadataka Asocijacije je održavanje ŠARG 2021. U on-line kontaktima, prije nekoliko mjeseci,  ‘otvoreno’ je ovo pitanje pred članovima UO i šire, kada je sačinjen Prijedlog konkursa (javnog oglasa), kojim bi se pozvali klubovi da apliciraju za ulogu domaćina ovog šampionata.

Nakon rasprave svih prisutnih, prisutni članovi UO jednoglasno su donijeli

 Zaključak

1.Usvaja se tekst konkursa (javnog oglasa) o pozivanju Radio klubova, koji su članovi  Asocijacije, da apliciraju za  domaćina ŠARG 2021. Isti objaviti na WEB stranici najkasnije do 31.01.2021. god.

2. Odluka Upravnog odbora o održavanju ŠARG 2021 će se donijeti nakon zatvaranja konkursa, odabira  domaćina (ili grupe domaćina), prihvatanja konstrukcije finansiranja ŠARG  kao i  ukidanja ograničenja koje je trenutno izazvao  virus Covid19.

3. Za izvršenje obaveze pod tačkom 1. ovog Zaključka zadužuje se Enes Šarić. Imenovani je dužan prikupiti i analizirati dostavljene aplikacije, dati svoje prijedloge i mišljenja i o tome blagovremeno podnijeti izvještaj na sjednici UO.


AD 6.
Raspodjela novčane donacije od Općine Kakanj za aktivnost BOBOVAC 2020

Obrazloženje po ovoj tačci dnevnog reda dao je Svetozar – Saša Lisul. U skladu sa Planom aktivnosti, Asocijacija je  na Dan državnosti BiH ( 25.11.2020.) u neposrednoj saradnji sa Radio klubom Kakanj a pod vodstvom Menadžera za VHF/UHF, učestvovala u proslavi na gradu Bobovac, ostvarujći UHF i VHF radio veze sa radioamaterima BiH i šire. To je rezultiralo i izdavanjem naše diplome pod nazivom ‘Kraljevski grad Bobovac’.

U pripremi te aktivnosti upriličen  susret sa Načelnikom općine Kakanj, kojom prilikom je obećao pomoć, što je i ispoštovao, jer je na račun Asocijacije uplaćeno 1.200,00 KM. Logično, to je uradio prvenstveno zbog Radio kluba Kakanj. Dva Predsjednika  (Asocijacije i Radio kluba Kakanj) postigli su sporazum da se sredstva donacije podjele na jednake dijelove. Kako im  klupski bankovni račun nije trenutno operativan a postoji potreba za kupovinom klubske opreme ili plaćanje usluga, predlaže  da UO ARA u BiH  donese Odluku da  će se novčana sredstva u iznosu do 600,00 KM utrošiti ili za kupovinu opreme ili plaćanje usluga ili će se ova novčana sredstva u tom iznosu prebaciti na bankovni račun Radio kluba Kakanj, ako u međuvremenu račun postane operativan.

Nakon kraće diskusije, prisutni članovi UO jednoglasno donose

Odluku

1. Zajednički ostvarena novčana donacija u iznosu od 1.200,00 KM, dobijena od Općine Kakanj za izvršenu aktivnost BOBOVAC 2020 podijeliti će se na jednake dijelove od po 600,00 KM između naše Asocijacije i Radio kluba Kakanj.

2. Novčana sredstava u iznosu od 600,00 KM  Asocijacija će uplatiti na bankovni račun Radio kluba Kakanj ili će Asocijacija, za potrebe Radio kluba Kakanj, nabaviti potrebnu klupsku opremu ili platiti usluge koje je treće lice obavilo u ime i za račun kluba. O vrsti opreme odnosno vrsti usluge Odluku će donijeti ovlašteni organ upravljanja Radio kluba Kakanj.

3. Za realizaciju ove Odluke zadužen je Sekretar Asocijacije Senaid Pleh.

AD 7. Novo sjedište (adresa) ARA u BiH

Obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda dao je Predsjednik Asocijacije Svetozar-Saša Lisul. Članovi UO su upoznati na koji način smo, poslije izbora novih organa upravljanja 22.12.2019. god., ostali sa svojim sjedištem na adresi ul. Derviša Numića 6, Sarajevo.

Kako smo nedavno ostali bez pravnog osnova da to sjedište i dalje koristimo, bili smo prinuđeni tražiti novo sjedište (adresu) za Asocijaciju. Zahvaljujući ranijim razgovorima vezanim za sjedište,  Svetozar-Saša Lisul, Mesud Šakić i Senaid Pleh su stupili u kontakt sa Mehom Mlivo i obišli klupske prostorije Radio kluba E73ENS (Novo Sarajevo) a koje se nalaze u ul. Derviša Numića 70. Ponuđeno nam je da sjedište Asocijacije prijavimo na ovoj adresi. Lokacija je pogodna sa više aspekata a najvažnije je to što se pošta koja dolazi za Asocijaciju može preuzimati od strane osobe koje to obavlja i za Radio klub.

Na osnovu ovoga obrazloženja, prisutni članovi UO jednoglasno donose

Zaključak

1.  Sprovesti aktivnosti vezane za novo sjedišta Asocijacije u Domu MZ Vrace, u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, u prostoru koga koristi Radio klub ‘Novo Sarajevo’., ul. Derviša Numića 70, Sarajevo.

2. Odluku o proglašenju novog sjedišta donijeti će Upravni odbor Asocijacije nakon dobijanja saglasnosti (odluke, zaključka) od strane Općine Novo Sarajevo – Službe za CZ  kao i saglasnosti nadležnog organa Radio kluba ‘Novo Sarajevo’.

3. Za sprovođenje aktivnosti zadužuje se Sekretar Asocijacije Senaid Pleh i Meho Mlivo.


AD 8. Razmatranje dopisa iz Radio kluba ‘Kreka’ Tuzla

Radio klub ‘Kreka’ Tuzla uputio je dopis Asocijaciji, čiji je predmet ‘Žalba zbog nedoličnog ponašanja’ , kojim se ukazuje na određene probleme u odnosima između pojedinih članova Radio kluba ‘Kreka’ i Radio kluba ‘Tuzla’. Ovaj dopis je pročitan pred članovima UO.  Rasprava, koja je vođena među prisutnima, temeljila se na potrebi poduzimanja koraka održavanja zajedničkog susreta ovlaštenih predstavnika oba kluba zajedno sa predstavnicima Asocijacije.

Prisutni na Sjednici su svjesni da se Asocijacija ne može preuzimati ulogu tužitelja, branioca, sudija i sl. ali u konstruktivnom razgovoru sa radioamaterima iz oba kluba, u okvirima Ham spirita, rješenja se uvijek mogu naći. Sastanak iskoristiti i za razmjenu mišljenja oko drugih pitanja koja su u ovom trenutku aktuelna unutar oba kluba kao i na nivou Asocijacije.

Prisutni članovi UO su jednoglasno donijeli  

Zaključak

Najkasnije do polovine februara 2021. god. organizovati sastanak između predstavnika Radio kluba ‘Kreka’ i Radio kluba ‘Tuzla’ na kome će prisustvovati Predsjednik Asocijacije Svetozar-Saša Lisul sa nekim od članova Upravnog ili Nadzornog odbora.

 

 

 

AD 9. Tekuća pitanja

       9.1 Iskorištenje BUNKERA, nekretnine u vlasništvu Asocijacije

Pokreće  rasprava kako bi se u narednom periodu zauzeli stavovi u cilju  iznalaženje rješenja  za Bunker (Winkel – sklonište) koje se nalazi u Sarajevu i koji je u vlasništvu ARA u BiH. Opšte poznato je da je Bunker nacionalni spomenik za koji su, Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, definisane određene mjere zaštite a time i upotrebe. Pitanja iskorištenja ove nekretnine su dugo vremena otvorena ali riješenja za postizanje dobrobiti za radioamaterizam do sada nisu pronađena.

Odluka gore pomenute Komisije donesena je 2014. god i istu će Svetozar-Saša Lisul proslijediti svim članovima UO kako bi se upoznali sa detaljima o statusu Bunkera i kako bi sačinili listu pitanja i prijedloga za iskorištenje ove nekretnine. Odgovori na ta pitanja će se vjerovatno morati tražiti kod Općine Novo Sarajevo, Organa uprave nadležnog za urbanizam i katastar KS,  Zavoda za izgradnju KS, Zavoda za zaštitu spomenika u KS i FBiH itd. i jasno je da će se na te odgovore dugo čekati ali treba biti uporan posebno kroz traženje  kontakt osoba koje bi mogli ubrzati naše prijedloge i zahtijeve.
Kao prvi korak u ovome, zadužuje se Mensur Šakić se da u Zemljoknjižnom uredu Općinskog suda Sarajevo ‘izvadi’ zemljoknjižni izvadak za ovu našu nekretnininu, jer u našoj arhivskoj dokumentaciji nije pronađen.

      9.2  Objava spiska članova Asocijacije

Zadužuje se Sekretar Asocijacije Senaid Pleh da ažurira spisak članova Asocijacije koji su regulisali članarinu, sa stanjem na dan 31.12.2020. god. Spisak u najkraćem roku objaviti na WEB stranici Asocijacije.


Sjednica je završena u 14.30 sati.

Zapisnik vodio:                                                                                  Predsjednik  UO  Asocijacije
Almir Agić                                                                                             Svetozar – Saša Lisul