ARABIH Zapisnici i Odluke

ZAPISNIK sa sastanaka UO ARABiH u Tuzli

Asocijacija Radioamatera u BiH
Franca Lehara 5
71000-Sarajevo

ZAPISNIK sa
sastanaka UO ARABiH u Tuzli

Dana 25.04.2009.godine održana je sjednica Upravnog odbora ARABiH u Tuzli sa početkom u 13:00 sati.

 

Prisutni:
Edin Gadžo, Besim Mehić, Maja Vasić, Aljo Alimanović, Fikret Kličić i Amir Jaganjac
Odsutni:
Sejo Bajraktarević i Zijad Ismić
Opunomoćeni :
Džemo Džafić u ime Muhameda Džuzdanovića,
Mujo Fočak u ime Darka Rusmana

Predloženi i usvojeni

DNEVNI RED

1. Status članstva i članarine ARABiH nakon isteka roka za registraciju članstva u 2009.godini (31.03.2009.).

 

Odziv radio klubova ocijenjen je kao dobar, ali odziv članova unutar radio klubova nije zadovoljavajući, mada se očekuje daljnji priliv članstva.
Zaključeno je da je realan broj operatorski aktivnog članstva cca.250, te da se u skladu sa teškom materijalnom situacijom u svim segmentima društva pa i u ARABiH izvrši uplata kotizacije prema IARU u skladu sa pomenutim brojem, što iznosi 450,00 CHF (švicarskih franaka).

 

Aktivnost: Kancelarija treba da izvrši uplatu iznosa od 450,00 CHF na račun IARU do 01.06.2009.godine.

 

2. Sajam radioamaterstva u Friedrichshafenu 2009

 

Kao i svake godine ARABiH će uzeti učešća na Sajmu. Upućen je dopis partnerskim radioamaterskim savezima SRRSu i ZRHBu sa ponudom zajedničkog učešća na štandu. Odgovor se očekuje.
U tom smislu rezerviran je štand i uplaćen iznos od 60 EUR. Na temelju ispostavljenog računa organizatora vidi se da u trošak ide i vrijednost njemačkog PDV-a, tako da je ukupna vrijednost za zakup štanda 72,40 EUR.

 

UO je dao suglasnost na ova sredstva, kao i na troškove dvije dnevnice u Friedrichshafenu za jednu osobu (Sekretar ili druga osoba u slučaju njegove spriječenosti) koja će biti službeni domaćin na štandu. Druge osobe koje su najavile prisustvo na Sajmu (uključujući i Predsjednika ARAe) odlaze o svom trošku i u vlastitom aranžmanu. Zatraženo je da Kancelarija uputi molbe BH Telecomu i Elektrodistribuciji BH sa ciljem pomoći u organizaciji odlaska na Sajam.

 

Aktivnost: Kancelarija treba da pripremi gotovinu u valuti EUR za: 2 dnevnice x 80 EUR (zakonom određena visina dnevnice za SR Njemačku) + 12,40 EUR (za uplatu njemačkog PDV-a na licu mjesta u Friedrichshafenu) = 172,40 EUR.
Predsjednik će sastaviti i Kancelariji dostaviti tekst molbi za donaciju, koje treba poslati na memorandumu Asocijacije, potpisane i ovjerene pečatom.

 

3. Popis inventara ARABiH.

 

Odlučeno je da Sekretar listu sa posljednjeg popisa inventara ARABiH dostavi članovima UO. Nakon pregleda liste i provedene diskusije formiraće se tekst preporuke koji će se uputiti kao radni materijal za Skupštinu ARABiH. Skupština će dati smjernice kako postupiti sa stavkama veće vrijednosti, kao što su vozilo "LADA NIVA" i objekat i zemljište "BUNKER" i dr. Kada je riječ o objektu "BUNKER", potrebno je uključiti vještaka građevinske struke koji bi izvršio procjenu objekta. Nalaz vještaka poslužio bi Skupštini u donošenju odluke o sudbini objekta. Pretpostaviti je da je vrijednost objekta i zemljišta u urbanoj zoni grada takva da bi bila moguća zamjena za odgovarajući poslovni prostor u vlasništvu ARABiH, čime bi se trajno riješio problem sjedišta organizacije.

 

Aktivnost: Kancelarija treba da dostavi inventarne liste sa posljednjeg popisa na e-mail članova UO do 10.05.2009.godine.

 

4. Status ARAi je ustupljenog objekata škole u selu blizu Vogošće.

 

Objekat nema struje ni vode, kao ni drugih uslova za boravak i aktivnosti. U njega je u nekoliko navrata provaljivano, a stoji kao obaveza ARAe, za koju ne postoji interes.

 

Aktivnost: Potrebno je da Kancelarija dostavi predsjedniku kopiju akta kojim je objekat preuzet na korištenje. Nakon utvrđivanja eventualnih obaveza ARAe, izvršiće se službeni povrat objekta pismenim putem.

 

5. Pripreme za rad HQ tima.

 

Pokušava se usaglasiti da tim radi kao i prošle godine pod pozivnim znakom E7HQ i identifikacijom “BH”. Očekuje se stav SRRS koji će da uslijedi nakon Skupštine u maju mjesecu.

 

Zaključak: Koordinator ovogodišnjeg takmičenja HQ u ime ARABiH je g.Edin Gadžo, koji se obavezuje informirati UO i članstvo o toku priprema za takmičenje.

 

6. Šampionat u ARG i odlazak ekipe na ARG šampionat u Bugarsku.

 

Zaključak: ARABiH nije u mogućnosti finansijski potpomoći odlazak na prvenstvo u Bugarsku, pa će odlazak okipe na ovo takmičenje biti u vlastitom aranžmanu pojedinaca. Po pitanju ŠARG-a očekuje se ponuda od strane g. Džuzdanovića i njegove ekipe za cijenu smještaja u prigodnom kampu u blizini Tuzle, nakon čega će ARG komisija na čelu sa g.Džuzdanovićem sastaviti sve elemente poziva na učešće. Pozdravlja se ideja da se, od sljedeće godine nadalje, pokuša organizirati redoviti godišnji Zbor ARABiH, koji bi bio šira smotra radioamatera BiH i inostranstva, a u okviru kojega bi se održavao i ŠARG.

 

7. Status časopisa RADIO T9.

 

Izaći će još jedan broj u tiražu od 500 primjeraka. Problemi su neriješen način finansiranja, nepostojanje glavnog urednika. Postoji spremnost ZRHB za učešće u formiranju i izlaženju časopisa i načelna suglasnost SRRSa po istom pitanju. Potreba je promijeniti ime časopisa (prijedlog “RADIO E7”). Ključna stvar je imenovanje glavnog urednika.

 

Aktivnost: Zadužuje se predsjednik da obavi razgovore na temu časopisa sa SRRS i ZRHB, nakon čega će se doći do zaključka o daljnjoj sudbini časopisa. U slučaju prekida izlaženja časopisa potrebno je vratiti novac vanjskim čitateljima.

 

8. Skup amatera Zagreb Fest.

 

Na skupu radioamatera u Zagrebu od samog početka prisutna je i ARABiH. Tu tradiciju bi trebalo očuvati. Predlažem da se izdvoje sredstva za troškove goriva i/ili prevoza do Zagreba, dok bi troškove eventualnog noćenje i druge troškove snosili naši predstavnici sami.

 

Zaključak: Odobravaju se troškovi goriva za jedan automobil na relaciji Sarajevo-Zagreb-Sarajevo. Ostali troškovi padaju na teret putnika.

 

9. Izmjene i dopune Statuta ARABiH.

 

Iz razloga niza promjena koje su se dogodile toko protekloig vremeno, potrebno je izvršiti izmjene i dopune Statuta ARABiH.

 

Aktivnost: Pokreće se proces izmjene i dopune Statuta ARABiH. Nacrt Statuta će pripremiti predsjednik na osnovu ranijeg i pogodnih Statuta drugih radioamaterskih organizacija i dati ga na raspravu preko internet stranica ARAe. Poslove oko formiranja konačnog teksta Statuta je potrebno finalizirati do oktobra/novembra 2009. kada bi bilo uputno zakazati Skupštinu ARABiH. Do tog vremena bila bi spremna i pitanja objekta “Bunker”, časopisa “RADIO E/”, kao i formiranja tzv. “krovne organizacije” radioamatera u BiH.

 

10. Aktivnosti KT/UKT komisije.

 

Nekada tradicionalno UKT takmičenje u organizaciji ARAe više nije aktuelno. Potrebno je zauzeti stav u pravcu ponovnog oživljavanja jednog UKT takmičenja u organizaciji ARAe i rezerviranja sredstava za nagrade i plakete i zamoliti neke od aktivnih UKT članova da osmisle propozicije takmičenja.

 

 

 

Aktivnosti: Reaktivirati Majski contest ARABiH. ARA obezbjeđuje pehare, diplome i takmičarsku komisiju. Obavezuje se g.Gadžo da pronađe propozicije izvrši konsultacije i ustroji novi tekst propozicija, koje će biti objavljene na ARAinom internet stranici.

 

 

 

11. Razno

 

 

 

Postoji prijedlog g. Rodoljuba Kršića iz Tuzle da se formira sked na 80-m području, koji bi vodila Kancelarija ARABiH, na kojemu bi se mogli dati odgovori na pojedina pitanja članova ARAe.

 

 

Aktivnost: Razmotriti mogućnost formiranja jednog ovakvog skeda.

 

 

Zapisnik vodio:

Amir Jaganjac, E75O

Predsjednik ARABiH

 

 

Zapisnik sa sastanka UO u Tuzli možete preuzeti u pdf formatu na linku.

Related Articles

Back to top button