ARABIH Zapisnici i Odluke

XI sjednica UO ARAuBIH

Broj:Iz 084/13

Sarajevo,30.04.2013. godine

Zapisnik sa 11. sjednice UO ARAuBIH održane 30.04.2013.

 

Sastanku su prisustvovali Sead Čeljo, Selimović Enver, Fazlagić Mesud, Muris Mašić, Mensur Šakić i Zoran Cvijanović. Sjednica je održana putem Skype-a s početkom u 21:00 sat.

 

AD1.

Usvojen je Zapisnik s 10. sjednice UO ARAuBiH

 

AD2

UO ARAuBIH je informisan o akativnostima obilježavanja 20-to godišnjice članstva u IARU upotrebom specijalnog znaka E720IARU. Ostvarno je više od 5.000 veza. Najviše veza je ostvario E73ESP – RK Stjepan Polje.

U cilju promovisanja aktivnosti rada pod ovim znakom, UO donosi sljedeću Odluku:

 

Svi radioamateri u BiH koji budu ostvarili više od 500 veza pod znakom E70IARU oslobođeni su plaćanja članarine u ARAuBiH za tekuću ili narednu godinu.

 

UO je informisan s prijedlogom štampanja QSL karata za ovaj specijalni pozivni znak, zašto su osigurana finansijska sredstva.

 

AD3.

UO ARAuBIH je informisan o prijedlogu Predsjednika Asocijacije da je odabrao Ahmeta Hrustanovića za administratora u kancelariji ARAuBiH, s kojim je sklapio Ugovor od djelu za mjesece mart i april 2013. godine. Ovaj aganžman je privremen i treba dalje raditi na iznalaženju rješenja obavljanja poslova u Kancelariji ARAuBiH, bilo volonterski ili otvaranjem radnog mjesta sekretara, ako se za to steknu finansijski uslovi.

 

AD4

ARAuBiH je učestvovala u IARU-R1 regionalnoj vježbi RMZO, pod naslovom GlobalNET. Zahvaljujemo se angažovanju RK Zenica i operatoru Harisu Maglić, E77TK, koji je radio pod znakom E70ARA sa Smetova. Očekujemo pismeni izvještaj od menadžera za RMZO Faruka Brodlića

 

AD5

UO je raspravljao o realizaciji Plana aktivnosti za 2013. godinu:

 1. ARAuBiH i RK-vi su obiljažili Svjetski dan radioamatera i Dan IARU-a, sa mediskim prezentacijama i aktivnostima Dana otvorenih vrata. R1 RTV BiH je u dva navrata po šest minuta imao direktno uključivanje Predsjednika ARAuBiH u program. Sačinjeno je obračanje medijima i mnogi su prenijeli saopštenje ARAuBiH. Posebno treba istaknuti aktivnosti Dana otvorenih vrata RK Drina u Goraždu koji je medijski dobro propraćen. Radioamateri iz Bihaća su se također obratili medijima, što je objavljeno u kantonalnim medijima.
 2. Završena je prva faza E7 VHF/UHF Activity kontesta. Odziv učesnika u kontestu je bio značajan. Svi dnevnici koji su pristigli u ARAuBiH će biti objavljeni na stranici ARAuBiH. Potrebno je odmah pristupiti izradi Robota na web stranici za automatsko slanje rezultata takmičara. Očekujemo da Sponzor ovog takmičenja ELZAS Sarajevo u ime ICOM-a dostavi Logo za prezentaciju na web stranici.
 3. UO je raspravljao o pripremama za HQ kontest u julu 2013. godine. ARAuBIH je tražila i dobila od RAK-a specijalni znak E7HQ. Vrše se pripreme istaknutih radioamatera u BiH, da se 20-ti put ovo takmičenje uspješno sprovede. U cilju valorizacije dosadašnjih radioamatera, koji su dali veliki doprinos ARAuBiH u prethodnim HQ takmičenjima, UO doonosi sljedeću Odluku:

Za zasluge u radioamaterskom contest-ingu i odazivu na dosadašnje HQ konteste, često sa privatnom opremom i sopstvenim troškovima, ARAuBiH finansira doživotnu članarinu za sljedeće radioamatere:

Emir Memić, E77DX, za doživotno članstvo u ARAuBiH;

Daniel Horvat E73M, za doživotno članstvo u ARAuBiH;

Emil Tafro E71A, za doživotno članstvo u ARAuBiH;

Dalibor Stanić E79D, za doživotno članstvo u ARAuBiH,

Ivica Matkić E73W, za doživotno članstvo u ARAuBiH;

Radomir Jungić, E77W, za doživotno članstvo u ARAuBiH;

Boban Kojić, YT9A, za doživotno članstvo u ARAuBiH.

Darko Rusman, E70A, za doživotno članstvo u ARAuBiH.

Prethodno će trebati pribaviti i saglasnost svih predloženih.

 

 1. Aktivnosti na izdavanju T9/E7 časopisa su prolongirane iz aprila mjeseca u juni 2013. godine. Razlog su finasijske prilike. Časopis treba biti odštampan prije kraja juna i biti sastavni dio prezentacionog materijala delegacije ARAuBiH na štandu u Fridrishafenu.
 2. UO je raspravljao o pripremama za prisustvovanje Ham Radio u Fridrishafenu. ARAuBiH će imati svoj štand za prezentaciju na sajmu, za što smo poslali aplikaciju. Za ovu priliku je neophodno odabrati radioamatere koji će predstavljati ARAuBiH na ovom svjetskom radioamaterskom skupu. UO će do kraja Maja 2013., donijeti Odluku o članovima zvanične delegacije ARAuBiH koji će u periodu od 28.06. do 30.06.2013. godine boraviti u Fridrishafenu.
 3. UO je raspravljao o organizaciji i rezultatima ARG takmičenja u Tuzli i u Zenici. Sa ovim takmičenjima je otpočela sezona najmasovnijih aktivnosti radioamaterskih klubova u BiH i sa učešćem velikog broja mladih. Očekujemo da će i nastavak sezone biti uspješan sa dobrim rezultatima i bez povreda takmičara. Naredna takmičenja su u Goraždu i Stjepan Polju i bilo bi neophodno da ARG komisija se sastane i podnese svoj izvještaj.

 

AD6

UO je raspravljao o dnevnom redu redovne Skupštine ARAuBiH i terminu održavanja sjednice za 22.06.2013. godine. UO predlaže u skadu sa Statutomčlan 23.,Predsjedniku Skupštine da donese Odluku o redovnoj Sjednici Skupštine ARAuBiH. Odluka u Prilogu Zapisnika.

 

AD7

Pod tačkom RAZNO, UO je i nformisan i raspravljao o:

 1. Mogućnostima prijave na Konkurs Ministarstva Civilnih poslova BiH za projekte iz oblasti inovatorstva i tehničke kulture. Rok za dostavu Projekta ARAuBiH je 15.05.2013. godine. Dokumentaciju za Projekat će uraditi Dr. Cvijanović Zoran, Dr. Kemal Hajdarević i Čeljo Sead.
 2. UO je informisan o Ponudi kancelarije ARAuBIH Upravi CZ Bihaćkog Kantona za održavanje petodnevnog Seminara za veziste u CZ Kantona. Po završenom seminaru bi se išlo s prijedlogom RAK-u za polaganje CEPT2 licence. Ukoliko se sklopi Ugovor, nastavu će održati Abdulah Gutić, Sead Čeljo i Damir Zubović.
 3. UO je informisan o završenoj i prihvačeno Ponudi ARAuBiH za činjenjem marketinških usluga BH Telekomu Sarajevo za 2013. godinu. Očekujemo narudžbu usluga u iznosu od 11.000 KM 2013. godine. Marketinške usluge se vrše samo na događajima u BiH, a u skladu s Planom aktivnosti ARAuBiH.
 4. Predsjednik ARAuBIH je podnio finansijski izvještaj o realizaciji Svečane sjednice Skupštine ARuBIH a u povodu 20-to godišnjice članstva BiH u ITU, 29.12.2012. godine. Jedan dio prihoda je prikazan u Zavšnom računu za 2012. godinu, a drugi dio prihoda i troškovi realizacije su prikazani u 2013. godini.
 5. UO je prihvatio Zahtjev RK Nedžib Čeljo iz Gračanice o prihvatanju troškova za organizaciju ŠARG-a 2012. godine i donio sljedeću Odluku:

Odobrava se RK Nedžib Čeljo iz Gračanice kompenzacija troškova održavanja ŠARG-a 2012. godine sa troškovima članarine RK i njenih članova za 2013. godinu, a premadostavljenom spisku i dogovorenom iznosu.

 1. UO je razmatrao informaciju o uspješnom poalganju CEPT 1/2 ispita u Osnovnoj Školi u Donjem Kaknju. Ispitu je pristupilo tridesetak mladih učenika što je vrijedan primjer uspješnog rada s mladima u RK Kakanj. UO čestita RK Kakanj na obaljenom seminaru i polaganju CEPT klasa za učenike u Osnovnoj Školi.
 2. UO je razmatrao informaciju o održanim kantonalnim smotrama znanja učenika osnovnih škola u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeničkom kantonu i u Distriktu Brčko. Na ovim Smotrama znanja je održano i takmičenje u radio orijentiringu. ARAuBIH je uspjela da vrati radio orijentiring i radioamaterizam u osnovne škole i takmičenja koja se održavaju na smotrama znanja se boduju kroz vannastavna aktivnosti učenika. Državno prvenstvo u radio orijentiringu učenika osnovnih škola će se održati u Brčkom, krajem maja 2013. godine.
 3. UO je razmatrao inicijativu o izradi Projekta za sudjelovanje ARAuBIH u obilježavanju 100 godina od početka I svjetskog rata u Sarajevu 2014. godine. Inicijativa je primljena kao informacija bez rasprave.

 

 

 

Predsjednik UO ARA u BiH

Dostavljeno:

1.Članovima UO

2. WEB stranica ARA u BiH

3. Arhiva ARA u BiH

Related Articles

Back to top button